AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

QRUP 84 : Nüvə reaktorları, qazanlar , avadanlıqlar və mexaniki cihazlar ; onların hissələri

Bölmə XVI Maşınlar, avadanlıq və mexanizmlər; elektrotexniki avadanlıq; onların hissələri; səsyazma və səsləndirmə apparaturası, televiziya təsvirlərinin yazılması və göstərilməsi üçün apparatura, onların hissələri və ləvazimatları

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmurlar:

a) 39-cu qrupda təsnif olunan plasstmas və ya vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan konveyer lentləri və ya ötürücü qayışlar, və ya beltinq (mal mövqeyi 4010); maşınlarda, mexaniki və ya elektrik qurğularında və ya digər məqsədlərlə istifadə olunan, vulkanlaşdırılmış rezindən (bərk rezindən başqa) qurğular və ya digər məmulatlar (4016 mal mövqeyi);

b) maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və ya texniki məqsədlərlə istifadə olunan, təbii dəri və ya kompozisiyalı dəridən (4204 mal mövqeyi) və ya xəzdən (4303 malm mövqeyi) hazırlanan məmulatlar;

v) istənilən materialdan olan bobinlər, qarqaralar, makaralar, konuslar, özəklər, gilizlər və analoji daşıyıcılar (məsələn, qrup 39, 40 44 və ya 48 və ya XV bölmə);

q) jakard və ya analoji maşınlar üçün perfokartlar (məsələn, 39 və ya 48-ci qrup və ya XV bölmə);

d) tekstil materiallardan hazırlanan konveyer lentləri (5910 mal mövqeyi) və ya ötürücü qayışlar və ya texniki məqsədli digər toxuculuq məmulatları (5911 mal mövqeyi) ;

e) 7102-7104 mal mövqelərindəki qiymətli və ya azqiymətli daşlar və ya tamamilə bu daşlardan hazırlanan məmulatlar (7116 mal mövqeyi), adapter iynələri üçün emal olunmuş, bərkidilməmiş sapfirlər və almazlar (8522 mal mövqeyi);

j) XV bölməyə 2-ci qeyddə təsnif olunan, qiymətsiz metallardan (XV bölmə) hazırlanan ümumi təyinatlı hissələr və ya platmasdan (39-cu qrup) analoji məmulatlar;

z) qazma boruları (7304 mal mövqeyi);

i) metallik məftillərdən sonsuz lentlər və ya zolaqlar (XV bölmə);

k) 82 və 83-cü qrupun məmulatları;

l) XVII bölmənin məmulatları;

m) 90-cı qrupun məmulatları;

n) saatların bütün növləri və ya 91-ci qrupun digər məmulatları;

o) 8207 mal mövqeyində təsnif olunan, dəyişkən əmək alətləri və ya maşın hissələri kimi istifadə olunan fırçalar (9603 mal mövqeyi); işlək hissələrinin hazırlandığı materiallara müvafiq olaraq təsnif olunan (məsələn, 40, 42, 43, 45 və ya 59 və ya 6804 və ya 6909 mal mövqeləri), analoji dəyişkən alətlər;

p) 95-ci qrupun məmulatları;

r) çap maşınları üçün lentlər və ya analoji lentlər, makaralarda və ya kassetlərdə və ya onlarsız (hazırlandıqları materiallara müvafiq olaraq təsnif olunmalıdır və ya surət alınması üçün mürəkkəblə hopdurulubsa və ya digər üsulla emal olunubsa, 9612 mal mövqeyinə aid olunur).

2. Bu qrupa 1-ci qeydin, 84-cü qrupa 1 və 85-ci qrupa 1-ci qeydin şərtlərini nəzərə alaraq, maşın hissələri (8484, 8544, 8545, 8546 və ya 8547 mal mövqelərində təsnif olunan məmulatların hissələrindən başqa) aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq təsnif olunmalıdır:

a. 84 və 85-ci qrupların mal mövqelərinə daxil edilmiş hissələr (8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 və 8548 mal mövqelərindən başqa), hər bir halda onlar üçün nəzərdə tutulmuş mal mövqelərində təsnif olunmalıdırlar.

b. Yalnız və əsasən bir tip maşınla və ya eyni mal mövqeyinə daxil olan bir neçə maşınla (8479 və ya 8553 mal mövqeyində təsnif olunan maşınlar da daxil olmaqla) istifadə üçün nəzərdə tutulmuş digər hissələr, müvafiq olaraq bu maşınlarla birlikdə və ya 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 və ya 8538 mal mövqelərində təsnif olunmalıdırlar. Lakin, əsasən 8517 və 8525-8528 mal mövqelərinin məmulatları ilə eyni dərəcədə istifadə üçün yararlı hissələr 8517 mal mövqeyində təsnif olunur.

v. Bütün digər hissələr isə müvafiq olaraq 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8539 və ya 8538 mal mövqelərində və ya bundan əlavə, 8485 və ya 8548 mal mövqelərində təsnif olunur.

3. Vahid tam yaratmaq üçün birləşdirilmiş iki və daha artıq maşından ibarət olan kombinə olunmuş maşınlar və bir-birini tamamlayan və ya bir-biri ilə əlaqədar olmayan iki və ya daha artıq funksiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş digər maşınlar, kontekstdə başqa şərt qoyklmayıbsa, yalnız əsas funksiyanı yerinə yetirən komponentə müvafiq olaraq və ya həmin maşın kimi təsnif olunmalıdır.

4. Əgər maşın (kombinə olunmuş maşınlar da daxil olmaqla) 84 və ya 85-ci qruplarda göstərilmiş, dəqiq müəyyənləşmiş funksiyaları yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş ayrı-ayrı komponentlərdən (fərqi yoxdur, onlar ayrı-ayrı yerləşib və ya borularla, transmissiya qurğuları ilə, elektrik kabelləri və ya digər qurğular ilə birləşib) ibarətdirsə, həmin maşın göstərilən dəqiq funksiyaya müvafiq mal mövqeyində təsnif olunmalıdır.

5. Bu qeyddə «maşın» termini 84 və ya 85-ci mal mövqeyində təsnif olunan istənilən maşını, avadanlığı, mexanizmi, aqreqatı, qurğunu, aparatı və ya cihazı bildirir.

XVI bölməyə dair əlavə qeydlər:

1. Maşınları yığmaq və onlara xidmət üçün vacib olan alətlər, maşınlarla birlikdə ixrac edilirsə, onlarla birlikdə təsnif olunmalıdırlar. Əgər, maşınlarla birlikdə ixrac olunan dəyişkən alətlər adi maşın avadanlığının bir hissəsini təşkil edirsə və onlarla birlikdə satılırsa, onlar həmin maşınlarla birlikdə təsnif olunmalıdır.

2. Gömrük orqanlarının tələbi ilə, deklarant, deklarasiyada göstərilmiş məlumatları təsdiq etmək üçün, maşının təsviri, təyinatı və əsas xüsusiyyətlərini təsvir edən, yığılmamış maşınlar olduqda isə — yığma sxemi və müxtəlif yük yerlərində olanların siyahısı da daxil olan illüstrasiyalı sənəd (məsələn, instruksiyalar, prospektlər, kataloq vərəqləri, fotoşəkillər) təqdim etməlidir.

3. Deklarantın ərizəsinə əsasən və əlaqədar orqanların təyin etdikləri şərtlərə əməl olunaraq, Nomenklaturanın Əsas interpritasiya qaydasının 2a müddəası ayrı-ayrı partiyalar şəklində gətirilən maşınlara da aid edilir.

Qrup 84 Nüvə reaktorları, qazanlar, avadanlıq və mexaniki qurğular; onların hissələri

Qeydlər:

1.Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) dəyirman daşı, itiləyici daşlar və ya 68-ci mal mövqeyinin digər məmulatları;

b) keramika materiallarından avadanlıq və ya qurğular (məsələn, nasoslar) və istənilən materiallardan olan maşın və qurğuların (qrup 69) keramikadan hazırlanmış hissələri;

v) şüşə laboratoriya qabları (7017 mal mövqeyi); texniki məqsədlərlə istifadə olunan avadanlıqlar, qurğular və ya digər məmulatlar və ya onların şüşədən olan hissələri (7019 və ya 7020 mal mövqeyi);

q) 7321 və ya 7322 mal mövqeyində təsnif olunan məmulatlar və ya qiymətsiz metallardan analoji məmulatlar (74-76 və ya 78-81-ci qruplar);

d) 8509 mal mövqeyində təsnif olunan elektromexanıkı məişət maşınları; 8525 mal mövqeyində təsnif olunan elektron kameralar; və ya

e) döşəmələri təmizləmək üçün mühərriksiz əl şotkaları (9603 mal mövqeyi).

2. XVI bölməyə 3-cü qeydin şərtlərini nəzərə almaqla, 8401-8424 mal mövqelərindən biri və ya bir neçəsinin və eyni zamanda 8425-8480 mal mövqelərindən biri və ya bir neçəsinin təriflərinə uyğun gələn maşınlar və qurğular müvafiq olaraq, mal mövqelərinin aid olduğu birinci (ikinci deyil) qrupun mal mövqelərinə daxil olunur.

Lakin, 8419 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur:

a) toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar, inkubatorlar və ya bruderlər (8436 mal mövqeyi);

b) toxum isladıcı maşınlar (8437 mal mövqeyi);

v) şəkərtərkibli şirələrin çıxarılması üçün diffuzion aparatlar (8438 mal mövqeyi);

q) ipliklərin, parçaların və ya hazır toxuculuq məmulatlarının termo emalı üçün avadanlıq (8451 mal mövqeyi);

d) temperatur dəyişməsi ikinci dərəcəli proses olan (bu vacid olsa belə) mexaniki emal üçün avadanlıq və ya aqreqatlar.

8422 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur:

a) kisələrin və ya digər taraların tikilməsi üçün tikiş maşınları (8452 mal mövqeyi); və ya

b) 8472 mal mövqeyindəki dəftərxana avadanlığı.

8424 mal mövqeyinə rəng axınlı çap maşınları daxil olunmur (8443 və ya 8471 mal mövqeyi).

3. 8456 mal mövqeyinin, eyni zamanda 8457-8461, 8464 və ya 8465 mal mövqelərinin tələblərinə cavab verən istənilən materialın emalı üçün dəzgah, 8456 mal mövqeyinə daxil olunur.

4. 8457 mal mövqeyinə yalnız, xarrat dəzgahlarından fərqli (çoxməqsədli xarrat dəzgahlar da daxil olmaqla) olan, metal emal edən dəzgahlar daxil olunur. Həmin dəzgahlar müxtəlif tipli əməliyyatları aşağıdakı üsullarla yerinə yetirə bilir və ya:

a) alət mağazasından verilmiş alətin və ya oxşar qurğunun emal proqramına müvafiq olaraq avtomatik dəyişdirilməsi (emal mərkəzləri);

b) bərkidilmiş biçmələrlə işləyən, müxtəlif emaledici başlıqların (çoxpozisiyalı aqreqat dəzgahları) eyni zamanda və ya ardıcıl olaraq, avtomatik tətbiqi; və ya

v) biçmələrin müxtəlif emal edici başlıqlara (təkpozisiyalı aqreqat dəzgahları) görə avtomatik hərəkəti;

5A. 8471 mal mövqeyində «hesablayıcı maşınlar» termini bildirir:

a) elektron maşınlar:

1) proqram və ya proqram tətbiqi və ən azı, proqramın yerinə yetirilməsi üçün vacib olan informasiyanı qoruyan, ;

2) istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq sərbəst proqramlaşdırıla bilən;

3) istifadəçi tərəfindən təyin olunmuş riyazi hesablamaları yerinə yetirə bilən;

4) istifadəçinin iştirakı olmadan, hesablama maşınından təkmilləşmə prosesi zamanı məntiqi qərarların qəbul olunması ilə əməlin dəyişməsini tələb edərək təkmilləşmə proqramını həyata keçirən.

b) riyazi modelləri imitasiya edə bilən, və özündə ən azı analoq elementləri, idarəetmə elementlərini və ya proqramlaşdırma elementlərini cəmləşdirən analoq maşınlar;

v) analoq elementli elektron maşınlardan və ya elektron elementli analoq maşınlardan ibarət olan analoq-rəqəm hibrid maşınlar.

5B. Hesablayıcı maşınlar müxtəlif saylı ayrı-ayrı bloklardan ibarət olan sistem şəklində yığıla bilər. Aşağıda, 5d qeydində göstərilən, şərtləri nəzərə almaqla, blok aşağıdakı tələblərə cavab verirsə, tamamlanmış sistem kimi nəzərdən keçirilməlidir:

a) yalnız və ya əsasən hesablama sistemində istifadə olunan;

b) mərkəzi informasiya təkmilləşmə blokuna birbaşa və ya bir və ya bir neçə digər bloklar vasitəsilə qoşula bilən; və ya

v) informasiyanı, sistem tərəfindən istifadə olunan formada (kodlar və ya siqnallar) qəbul və ya təqdim edə bilən.

5V. Hesablayıcı maşınların ayrıca təqdim olunmuş blokları 8471 mal mövqeyinə daxil olunur.

5Q. Printerlər, klaviatura, x-y koordinatlı daxiletmə cihazları və yuxarıdakı 5B(b) və 5B(v) qedlərinin şərtlərinə uyğun gələn, məlumatın disklərdə saxlanması blokları, hər bir halda 8471 mal mövqeyinin blokları kimi qəbul olunmalıdır.

5D. İnformasiyanın təkmilləşdirilməsindən fərqli spesifk funksiyaları həyata keçirən və hesablama maşınlarından ibarət olan və ya onlarla birlikdə işləyən maşınlar, spesifik funksiyalarına müvafiq mal mövqelərinə və ya bu mümkün olmadıqda- qalıq mal mövqeyinə («digərləri») daxil edilir.

6. 8482 mal mövqeyinə, inter alia, maksimal və minimal diametri nominal diametrindən 1%-dən və ya 0,05 mm-dən artıq fərqlənməyən(hansının daha kiçik olmasından asılı olaraq) pardaxlanmış polad kürələr daxil olunur. Digər polad kürələr 7326 mal mövqeyinə daxil olunur.

7. Birdən artıq məqsəd üçün istifadə olunan maşınlar, təsnifat zamanı yeganə funksiya kimi nəzərdə tutulan əsas funksiyasına görə təsnif olunur.

Bu qrupa 2-ci qeydin və ya XVI bölməyə 3-cü qeydin şərtlərini nəzərə alaraq, əsas təyinatı heç bir mal mövqeyində təsvir olunmayan və ya təyinatlarından heç biri əsas olmayan maşın, əgər kontekstdə başqa şərt qoyulmayıbsa, 8479 mal mövqeyində təsnif olunmalıdır. 8479 mal mövqeyinə metallik məftillərdən, toxuculuq liflərindən və ya digər materiallardan və ya belə materialların kombinasiyaından kəndir və ya tros (məsələn, hörmə maşınları) hazırlayan maşınlar da daxil edilir.

8. 8470 mal mövqeyində «cib» termini yalnız ölçüsü 70*100*45 mm-dən artıq olmayan cihazlara şamil edilir.

Yarımmövqelərə dair qeydlər:

1. 8471 49 yarımmövqeyində «sistemlər» termini, 84-cü qrupa 5B qeydinin şərtlərini ödəyən blokları olan və ən azı bir informasiya təkmilləşdirmə bloku, bir daxiletmə bloku (məsələn, klaviatura və ya skaner) və bir çıxış blokundan (məsələn, displey və ya printer) ibarət olan hesablayıcı maşınları bildirir.

2. 8482 40 yarımmövqeyinə yalnız diametri 5 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu ən azı diametrindən 3 dəfə artıq olan silindrik diyircəkli podşipniklər daxil olunur. Diyircəklərin sonluqları dəyirmi ola bilər.

Əlavə qeydlər:

1. 8407 10 və 8409 10 yarımmövqelərində «aviasiya mühərrikləri» termini yalnız hava və ya aparıcı vintlə quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuş mühərriklərə şamil edilməlidir.

2. 8471 70 510 alt yarımmövqeyinə hesablama maşınların yaddaş qurğusu olan kompakt disklərin, CD-ROM siqnallarının, audio-kompakt-disklərin və fotokompakt-disklərin oxunması üçün nəzərdə tutulmuş, qulaqlıq (nauşnik) yerləri, səs tənzimləyicisi və ya «start/ stop» düymələri ilə təchiz olunmuş cihazlar da daxil olunur.

xif mn-inkodu mal mövqelərinin adlari əlavə ölçü vahidi tarifdərəcəsi (gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə abş dol. ilə)
qrup 84 nüvə reaktorlari, qazanlar, avadanliq və mexaniki qurğular;onlarin hissələri    
8401 nüvə reaktorlari;nüvə reaktorlari üçün şüalanmamiş istilikayirici elementlər (tvellər); izotoplarin ayrilmasi üçün avadanliq və qurğular:    
8401 10 000 0 – nüvə reaktorlari 0,5
8401 20 000 0 – izotoplarin bölünməsi üçün avadanliqlar, qurğular və onlarin hissələri 0,5
8401 30 000 0 – şüalanmamiş istilikayirici elementlər (tvellər) əd 0,5
8401 40 000 0 – nüvə reaktorlarin hissələri 0,5
8402 buxar qazanlari və ya digər buxar əmələ gətirən qazanlar, (aşaği təzyiqli buxar yarada bilən istilik mərkəzinin su qazanlarindan başqa); buxar qizdiricisi olan su qazanlari:    
  – buxar qazanlari və ya digər buxar əmələ gətirən qazanlar:    
8402 11 000 0 – – saatda 45 tondan çox buxar istehsal edən su-borusu qazanlari 0
8402 12 000 0 – – saatda 45 tondan çox olmayaraq buxar istehsal edənsu-borusu qazanlari 0,5
8402 19 – – digər buxar əmələ gətirən qazanlari, kombinəolunmuşlar daxil edilməklə:    
8402 19 100 0 – – – tüstü borucuqlu qazanlar 0,5
8402 19 900 0 – – – digərləri 0,5
8402 20 000 0 – buxar qizdiricisi olan qazanlar 0,5
8402 90 000 0 – hissələri 0,5
8403 mərkəziistilik qazanlari, 8402 mal mövqeyindəki qazanlardan başqa:    
8403 10 – qazanlar:    
8403 10 100 0 – – tökmə çuqundan əd 0,5
8403 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
8403 90 – hissələri:    
8403 90 100 0 – – tökmə çuqundan 0,5
8403 90 900 0 – – digərləri 0,5
8404 8402 və ya 8403 mal mövqelərindəki qazanlarla birlikdə istifadə olunan köməkçi avadanliqlar (məsələn ekonomayzerlər, buxar qizdiricilari,qurumkənarlaşdiricilar, qaz rekuperatorlari); buxar-su və digər buxar güc qurğulari üçün kondensatorlar:    
8404 10 000 0 – 8402 və ya 8403 mal mövqelərindəki qazanlarla birlikdə istifadə olunan köməkçi avadanliqlar 0,5
8404 20 000 0 – buxar-su və ya digər buxar güc qurğulari üçün kondensatorlar 0
8404 90 000 0 – hissələri 0
8405 qaz generatorlari və ya su qazlari generatoru, təmizləyici qurğularla və ya onlarsiz; asetilen qaz generatorlari və analoji qaz generatorlari, təmizləyici qurğularla və ya onlarsiz:    
8405 10 000 0 – qaz generatorlari və ya su qazlari generatoru, təmizləyici qurğularla və ya onlarsiz; asetilen qaz generatorlari və analoji qaz generatorlari, təmizləyici qurğularla və ya onlarsiz 0,5
8405 90 000 0 – hissələri 0,5
8406 su buxari ilə olan turbinlər və digər buxar turbinləri:    
8406 10 000 0 – gəmi güc qurğulari üçün turbinlər əd 0,5
  – digər turbinlər:    
8406 81 – – gücü 40 mvt-dan çox:    
8406 81 100 0 – – – elektrik enerjisi istehsali üçün su buxari turbinləri əd 0
8406 81 900 0 – – – digərləri əd 0
8406 82 – – gücü 40 mvt-dan çox olmayan:    
  – – – elektrik enerjisi istehsali üçün su buxari turbinləri, gücü:    
8406 82 110 0 – – – – 10 mvt-dan çox olmayan əd 0,5
8406 82 190 0 – – – – 10 mvt-dan çox əd 0,5
8406 82 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8406 90 – hissələri:    
8406 90 100 0 – – stator kürəkləri, rotorlar və onlarin kürəkləri əd 0,5
8406 90 900 0 – – digərləri 0
8407 qiğilcimla alişan daxiliyanma mühərrikləri, dövrü və ya irəli-qeri hərəkət edən porşen ilə:    
8407 10 000 – aviasiya mühərrikləri
8407 10 000 1 – – modul tipli elektrik stansiyalari və onlari təşkil edən hissələr əd 0
8407 10 000 9 – – digərləri əd 0,5
  – gəmi güc qurğulari üçün mühərriklər:    
8407 21 – – asma:    
8407 21 100 0 – – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 325 sm3-dən çox olmayan əd 0,5
  – – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 325 sm3-dən çox:    
8407 21 910 0 – – – – gücü 30 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8407 21 990 0 – – – – gücü 30 kvt-dan çox əd 0,5
8407 29 – – digərləri:    
8407 29 200 0 – – – gücü 200 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8407 29 800 0 – – – gücü 200 kvt-dan çox əd 0,5
  – qrup 87-də olan nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən irəli-qeri hərəkət edən porşen ilə işləyən mühərriklər:    
8407 31 000 0 – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dənçox olmayan əd 15
8407 32 – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dən çox, lakin 250 sm3– dən çox olmayan:    
8407 32 100 0 – – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 50 sm3-dən çox, lakin 125 sm3-dən çox olmayan əd 15
8407 32 900 0 – – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 125 sm3-dən çox, lakin 250 sm3-dən çox olmayan əd 15
8407 33 – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm3-dən çox, lakin 1000 sm3-dən çox olmayan:    
8407 33 100 0 – – – sənaye yiğilmasi üçün:8701 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki yanaşi gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlarin; 8703– 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri əd 15
8407 33 900 0 – – – digərləri əd 15
8407 34 – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 1000 sm3-dən çox:    
8407 34 100 0 – – – sənaye yiğilmasi üçün: 8701 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki yanaşi gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlarin; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2800 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri əd 5
  – – – digərləri:    
8407 34 300 0 – – – – istifadədə olmuş əd 5
  – – – – təzələri, mühərriyin silindrinin işlək həcmi:    
8407 34 910 0 – – – – – 1500 sm3-dən çox olmayan əd 5
8407 34 990 0 – – – – – 1500 sm3-dən çox əd 5
8407 90 – digər mühərriklər:    
8407 90 100 0 – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm3-dən çox olmayan əd 5
  – – mühərriyin silindrinin işlək həcmi 250 sm3-dən çox:    
8407 90 500 0 – – – sənaye yiğilmasi üçün: 8701 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki yanaşi gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlarin; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2800 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri əd 5
  – – – digərləri:    
8407 90 800 0 – – – – gücü 10 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8407 90 900 0 – – – – gücü 10 kvt-dan çox əd 0,5
8408 sixilmadan alovlanan porşenlidaxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarimdizellər):    
8408 10 – gəmi güc qurğulari üçün mühərriklər:    
  – – istifadədə olmuş:    
8408 10 110 0 – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 190 0 – – – digərləri əd 0,5
  – – təzələri, gücü:    
  – – – 15 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 220 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 240 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 15 kvt-dan çox, lakin 50 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 260 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 280 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 50 kvt-dan çox, lakin 100 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 310 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 390 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 100 kvt-dan çox, lakin 200 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 410 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 490 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 200 kvt-dan çox, lakin 300 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 510 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 590 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 300 kvt-dan çox, lakin 500 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 610 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 690 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 500 kvt-dan çox, lakin 1000 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 710 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 790 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 1000 kvt-dan çox, lakin 5000 kvt-dan çox olmayan:    
8408 10 810 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 890 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – 5000 kvt-dan çox:    
8408 10 910 0 – – – – 8901-8906 mal mövqeyindəki dəniz gəmiləri, 8904 00 100 0 alt yarimmövqeyindəki yedəklər və 8906 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki hərbi gəmilər üçün əd 0
8408 10 990 0 – – – – digərləri əd 0,5
8408 20 – 87-ci qrupdaki nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən mühərriklər:    
8408 20 100 0 – – sənaye yiğilmasi üçün: 8701 10 000 0 alt yarimmövqeyindəki yanaşi gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlarin; 8703 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri; 8704 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri, mühərriyinin silindrinin işlək həcmi 2500 sm3-dən az; 8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri əd 0,5
  – – digərləri:    
  – – – təkərli kənd təsərrüfati və ya meşə təsərrüfati traktorlari üçün, gücü:    
8408 20 310 0 – – – – 50 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 20 350 0 – – – – 50 kvt-dan çox, lakin 100 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 20 370 0 – – – – 100 kvt-dan çox əd 0,5
  – – – 87-ci qrupun digər nəqliyyat vasitələri üçün, gücü:    
8408 20 510 0 – – – – 50 kvt-dan çox olmayan əd 15
8408 20 550 0 – – – – 50 kvt-dan çox, lakin 100 kvt-dan çox olmayan əd 15
8408 20 57 – – – – 100 kvt-dan çox, lakin 200 kvt-dan çox olmayan:    
8408 20 571 0 – – – – – sürücü daxil olmaqla 20 nəfərdən az olmayaraq sərnişin daşinmaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar üçün əd 15
8408 20 579 0 – – – – – digərləri əd 15
8408 20 990 0 – – – – 200 kvt-dan çox əd 0,5
8408 90 – digər mühərriklər:    
8408 90 210 0 – – rels nəqliyyati üçün əd 0,5
  – – digərləri:    
8408 90 270 0 – – – istifadə olunmuş əd 0,5
  – – – təzələri, gücü:    
8408 90 410 0 – – – – 15 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 430 0 – – – – 15 kvt-dan çox, lakin 30 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 450 0 – – – – 30 kvt-dan çox,lakin 50 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 470 0 – – – – 50 kvt-dan çox, lakin 100 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 610 0 – – – – 100 kvt-dan çox, lakin 200 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 650 0 – – – – 200 kvt-dan çox, lakin 300 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 670 0 – – – – 300 kvt-dan çox, lakin 500 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 810 0 – – – – 500 kvt-dan çox, lakin 1000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 850 0 – – – – 1000 kvt-dan çox, lakin 5000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8408 90 890 0 – – – – 5000 kvt-dan çox əd 0,5
8409 yalniz və ya əsasən 8407 və ya 8408 mal mövqelərinin mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
8409 10 000 0 – aviasiya mühərrikləri üçün 0,5
  – digərləri:    
8409 91 000 0 – – yalniz və ya əsasən qiğilcimla alişan daxiliyanma porşenli mühərriklər üçün nəzərdə tutulmuş 0,5
8409 99 000 0 – – digərləri 0,5
8410 hidroturbinlər, su təkərləri və onlar üçün tənzimləyicilər:    
  – hidravlik turbinlər və su təkərləri:    
8410 11 000 0 – – gücü 1000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8410 12 000 0 – – gücü 1000 kvt-dan çox, lakin 10000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8410 13 000 0 – – gücü 10000 kvt-dan çox əd 0,5
8410 90 – hissələri, tənzimləyicilər daxil edilməklə:    
8410 90 100 0 – – tökmə çuqundan və ya tökmə poladdan 0,5
8410 90 900 0 – – digərləri 0,5
8411 turboreaktiv və turbovintli mühərriklər, digər qaz turbinləri:    
  – turboreaktiv mühərriklər:    
8411 11 000 0 – – darti gücü 25 kn-dan çox olmayan əd 0,5
8411 12 – – darti gücü 25 kn-dan çox:    
8411 12 100 0 – – – darti gücü 25 kn-dan çox, lakin 44 kn-dan çox olmayan əd 0,5
8411 12 300 0 – – – darti gücü 44 kn-dan çox, lakin 132 kn-dan çox olmayan əd 0,5
8411 12 800 0 – – – darti gücü 132 kn-dan çox əd 0,5
  – turbovintli mühərriklər:    
8411 21 000 0 – – gücü 1100 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8411 22 – – gücü 1100 kvt-dan çox:    
8411 22 200 0 – – – gücü 1100 kvt-dan çox, lakin 3730 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8411 22 800 0 – – – gücü 3730 kvt-dan çox əd 0,5
  – digər qaz turbinləri:    
8411 81 000 0 – – gücü 5000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8411 82 – – gücü 5000 kvt-dan çox:    
8411 82 200 0 – – – gücü 5000 kvt-dan çox, lakin 20 000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8411 82 600 0 – – – gücü 20 000 kvt-dan çox, lakin 50 000 kvt-dan çox olmayan əd 0,5
8411 82 800 0 – – – gücü 50 000 kvt-dan çox əd 0,5
  – hissələr:    
8411 91 000 0 – – turboreaktiv və turbovintli mühərriklər 0,5
8411 99 00 – – digərləri:    
8411 99 001 0 – – – 8411 82 200 0 və 8411 82 600 0 alt yarimmövqelərinin avadanliqlari əd 0,5
8411 99 009 0 – – – digərləri əd 0,5
8412 digər mühərriklər və güc qurğulari:    
8412 10 000 0 – reaktiv mühərriklər, turboreaktiv mühərriklərdən başqa əd 0,5
  – güc qurğulari və hidravlik mühərriklər:    
8412 21 – – xətti hərəkət üzrə (silindrlər):    
8412 21 200 0 – – – hidravlik sistemlər əd 0,5
8412 21 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8412 29 – – digərləri:    
8412 29 200 0 – – – hidravlik sistemlər əd 0,5
  – – – digərləri:    
8412 29 810 0 – – – – hidravlik güc mühərrikləri əd 0,5
8412 29 890 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – pnevmatik güc qurğulari və mühərriklər:    
8412 31 000 0 – – xətti hərəkət üzrə (slindrlər) əd 0,5
8412 39 000 0 – – digərləri əd 0,5
8412 80 – digərləri:    
8412 80 100 0 – – güc, su buxari və ya digər buxar mühərrikləri əd 0,5
8412 80 800 0 – – digərləri əd 0,5
8412 90 – hissələri:    
8412 90 200 0 – – reaktiv mühərriklərin, turboreaktiv mühərriklərdən başqa 0,5
8412 90 400 0 – – hidravlik güc qurğularinin və mühərriklərin 0,5
8412 90 800 0 – – digərləri 0,5
8413 maye nasoslari, məsrəfölçənlə və ya onsuz; mayelər üçün qaldiricilar:    
  – məsrəfölçəni olan və ya onun quraşdirilmasi nəzərdə tutulmuş nasoslar:    
8413 11 000 0 – – yanacaqdoldurma stansiyalarinda və qarajlarda istifadə olunan yanacaq-sürtkü materiallari üçün nasoslar əd 15
8413 19 000 – – digərləri:    
8413 19 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 19 000 9 – – – digərləri əd 15
8413 20 000 – əl nasoslari, 8413 11 və 8413 19 yarimmövqelərindəgöstərilən nasoslardan başqa    
8413 20 000 1 – – mülki aviasiya üçün əd 5
8413 20 000 9 – – digərləri əd 15
8413 30 – daxiliyanma mühərrikləri üçün yanacaq, yağ və yasoyuducu mayelər üçün nasoslar:    
8413 30 200 – – yanacaq nasoslari:    
8413 30 200 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 30 200 9 – – – digərləri əd 5
8413 30 800 – – digərləri:    
8413 30 800 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 30 800 9 – – – digərləri əd 5
8413 40 000 0 – beton nasoslari əd 5
8413 50 – çarx qolu irəli-qeri prinsiplə işləyən digər tutumlu nasoslar:    
8413 50 200 – – hidravlik aqreqatlar:    
8413 50 200 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 50 200 9 – – – digərləri əd 5
8413 50 400 0 – – dozalaşdirma nasoslari əd 5
  – – digərləri:    
  – – – proşenli nasoslar:    
8413 50 610 0 – – – – hidravlik güc əd 5
8413 50 690 0 – – – – digərləri əd 5
8413 50 800 – – – digərləri:    
8413 50 800 1 – – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 50 800 9 – – – – digərləri əd 5
8413 60 – tutumlu rotor nasoslari, digərləri:    
8413 60 200 – – hidravlik aqreqatlar:    
8413 60 200 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 60 200 9 – – – digərləri əd 5
  – – digərləri:    
  – – – dişli çarxli nasoslar:    
8413 60 310 0 – – – – hidravlik güc əd 5
8413 60 390 0 – – – – digərləri əd 5
  – – – lövhəcikli nasoslar:    
8413 60 610 0 – – – – hidravlik güc əd 5
8413 60 690 0 – – – – digərləri əd 5
8413 60 700 0 – – – vintli nasoslar əd 5
8413 60 800 – – – digərləri:    
8413 60 800 1 – – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8413 60 800 9 – – – – digərləri əd 5
8413 70 – digər mərkəzdənqaçma nasoslar:    
  – – batirilma nasoslar:    
8413 70 210 0 – – – birpilləli əd 5
8413 70 290 0 – – – çoxpilləli əd 5
8413 70 300 0 – – istilik sistemləri və isti su təchizati üçün germetik mərkəzdənqaçma nasoslari əd 5
  – – digərləri, buraxici qol borusunun diametri:    
8413 70 350 0 – – – 15 mm-dən çox olmayan əd 5
  – – – 15 mm-dən çox:    
8413 70 450 0 – – – – kanal-mərkəzdənqaçma nasoslar və burağan nasoslar (yan kanalli) əd 5
  – – – – radial axinli nasoslar:    
  – – – – – birpilləli:    
  – – – – – – yeganə işlək giriş təkəri ilə:    
8413 70 510 0 – – – – – – – monobloklu əd 5
8413 70 590 0 – – – – – – – digərləri əd 5
8413 70 650 0 – – – – – – işlək giriş təkərlərinin miqdari birdən artiq olan əd 5
8413 70 750 0 – – – – – çoxpilləli əd 5
  – – – – digər mərkəzdənqaçma nasoslari:    
8413 70 810 0 – – – – – birpilləli əd 5
8413 70 890 0 – – – – – çoxpilləli əd 5
  – digər nasoslar; maye qaldiricilari:    
8413 81 000 – – nasoslar:    
8413 81 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8413 81 000 9 – – – digərləri əd 5
8413 82 00 – – maye qaldiricilari:    
8413 82 001 0 – – – neft sənayesində istifadə üçün əd 5
8413 82 009 0 – – – digərləri əd 5
  – hissələri:    
8413 91 000 – – nasoslarin:    
8413 91 000 1 – – – mülki aviasiya üçün 0,5
8413 91 000 9 – – – digərləri 5
8413 92 000 0 – – maye qaldiricilari üçün 5
8414 vakuum və ya hava nasoslari, digər hava və ya qaz komressorlari və ventilyatorlari; ventilyasiya və ya resirkulyasiya sorucu qalpaqlar və ya ventilyatorla və süzgəclə və ya onsuz olan şkaflar:    
8414 10 – vakuum nasoslari:    
8414 10 200 0 – – yarimkeçiricilərin istehsalinda istifadə olunan əd 5
  – – digərləri:    
8414 10 250 0 – – – porşenli rotor nasoslari, sürüşkən pərli rotor nasoslar, molekulyar (vakuum) nasoslari və ruts tipli nasoslar əd 5
  – – – digərləri:    
8414 10 810 0 – – – – diffuz nasoslar, kriogen və adsorbsiya nasoslari əd 5
8414 10 890 – – – – digərləri:    
8414 10 890 1 – – – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8414 10 890 9 – – – – – digərləri əd 5
8414 20 – pnevmatik əl və ayaq nasoslari:    
8414 20 200 0 – – velosiped üçün əl nasoslari əd 5
8414 20 800 – – digərləri:    
8414 20 800 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 20 800 9 – – – digərləri əd 5
8414 30 – soyuducu avadanliqlarda istifadə olunan kompressorlar:    
8414 30 200 – – gücü 0,4 kvt-dan çox olmayan:    
8414 30 200 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8414 30 200 9 – – – digərləri əd 3
  – – gücü 0,4 kvt-dan çox:    
8414 30 810 – – – germetik və ya yarimgermetik:    
8414 30 810 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8414 30 810 9 – – – digərləri əd 3
8414 30 890 – – – digərləri:    
8414 30 890 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8414 30 890 9 – – – digərləri əd 3
8414 40 – təkərli şassi üzərində olan hava kompressorlari, yedəklənən:    
8414 40 100 0 – – səmərəliliyi 2 m3/dəq-dən çox olmayan əd 3
8414 40 900 0 – – səmərəliliyi 2 m3/dəq-dən çox olan əd 3
  – ventilyatorlar:    
8414 51 000 – – stolüstü, divar, döşəməüstü, tavan, dam və ya pəncərələr üçün gücü 125 vt-dan çox olmayan elektrik mühərrikləri ilə:    
8414 51 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 51 000 9 – – – digərləri əd 5
8414 59 – – digərləri:    
8414 59 200 0 – – – oxlu ventilyatorlar əd 15
8414 59 400 0 – – – mərkəzdənqaçma ventilyatorlar əd 15
8414 59 800 – – – digərləri:    
8414 59 800 1 – – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 59 800 9 – – – – digərləri əd 15
8414 60 000 0 – ən böyük horizontal ölçüsü 120 sm-dən çox olmayan sorucu qalpaqlar və ya şkaflar əd 15
8414 80 – digərləri:    
  – – turbokompressorlar:    
8414 80 110 0 – – – birpilləli əd 3
8414 80 190 0 – – – çoxpilləli əd 3
  – – tutumlu, irəli-qeri hərəkəti olan porşenli kompressorlar, yüksək işlək təzyiqi:    
  – – – 15 bardan çox olmayan, səmərəliliyi:    
8414 80 220 0 – – – – 60 m3/saatdan çox olmayan əd 5
8414 80 280 0 – – – – 60 m3/saatdan çox əd 5
  – – – 15 bardan çox, səmərəliliyi:    
8414 80 510 0 – – – – 120 m3/saatdan çox olmayan əd 5
8414 80 590 0 – – – – 120 m3/saatdan çox əd 5
  – – həcmli rotor kompressorlari:    
8414 80 730 0 – – – birvalli əd 5
  – – – çoxvalli:    
8414 80 750 – – – – vintli kompressorlar:    
8414 80 750 1 – – – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 80 750 9 – – – – – digərləri əd 15
8414 80 780 – – – – digərləri:    
8414 80 780 1 – – – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 80 780 9 – – – – – digərləri əd 15
8414 80 800 – – digərləri:    
8414 80 800 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8414 80 800 9 – – – digərləri əd 15
8414 90 000 – hissələri:    
8414 90 000 1 – – mülki aviasiya üçün 0,5
8414 90 000 9 – – digərləri 15
8415 mühərrikli ventilyator və havanin temperaturunu və rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanin kondisiyalaşdirilmasi üçün qurğular, rütubəti ayrica tənzimləyə bilməyən kondisionerlər daxil olmaqla:    
8415 10 – divar və ya pəncərələr üçün, vahid korpusda və ya «split-sistem»:    
8415 10 100 0 – – vahid korpusda əd 15
8415 10 900 0 – – «split-sistem» əd 15
8415 20 000 0 – mühərriklinəqliyyat vasitələrində sərnişinlər üçün istifadəsi nəzərdə tutulan əd 15
  – digərləri:    
8415 81 00 – – quraşdirilmiş soyuducu qurğusu və soyuq-istilik rejimlərinin dəyişdirilməsini təmin edən klapani olan (reversiv istilik nasoslari):    
8415 81 001 0 – – – xüsusi istehsal sahələrində mikroiqlimi saxlamaq üçün havanin temperaturunu və rütubətini avtomatik tənzimləyən sənaye kondisionerləri əd 0,5
8415 81 009 0 – – – digərləri əd 3
8415 82 000 – – digərləri, quraşdirilmiş soyuducu qurğusu ilə:    
8415 82 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8415 82 000 9 – – – digərləri əd 15
8415 83 000 – – quraşdirilmiş soyuducu qurğusu olmayan:    
8415 83 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8415 83 000 9 – – – digərləri əd 15
8415 90 000 – hissələri:    
8415 90 000 1 – – kondisioner hissələri 0,5
8415 90 000 9 – – digərləri 15
8416 maye yanacaq, tozlandirilmiş bərk yanacaq və ya qaz üçün odluq qorilkalar, mexaniki odluqlar, mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr, mexaniki kül kənarlaşdiricilar və digər analoji qurğular daxil edilməklə:    
8416 10 – maye yanacaq üçün qorilkalar:    
8416 10 100 0 – – tərkibində avtomatik idarəetmə qurğulari olan əd 15
8416 10 900 0 – – digərləri əd 15
8416 20 – digər odluq qorilkalari, kombinə edilmişlər daxil olmaqla:    
8416 20 100 0 – – yalniz qazlar üçün, monobloklu, ventilyator və idarəqurğulari daxil edilməklə əd 15
8416 20 900 0 – – digərləri 15
8416 30 000 0 – mexaniki odluqlar, mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr, mexaniki kül kənarlaşdiricilar və digər analoji qurğular daxil edilməklə 15
8416 90 000 0 – hissələri 15
8417 sənaye və ya laboratoriya peçi və qorni (kürə), zibilyandiran peçlər də daxil olmaqla, qeyri-elektrik:    
8417 10 000 0 – pirit filizlərinin və ya metal filizlərinin yandirilmasi, əridilməsi və ya digər termoemali üçün peç və qornlar (kürələr) əd 0,5
8417 20 – çörəkbişirmə peçləri, konditer peçləri daxil olmaqla:    
8417 20 100 0 – – tunel peçləri əd 0,5
8417 20 900 0 – – digərləri əd 0,5
8417 80 – digərləri:    
8417 80 100 0 – – zibilyandiran əd 0,5
8417 80 200 0 – – tunel peçləri və keramika məmulatlarinin yandirilmasi üçün mufel peçləri əd 0,5
8417 80 850 0 – – digərləri əd 0,5
8417 90 000 0 – hissələri əd 0,5
8418 soyuducular, dondurucular və digər soyuducu və dondurucu avadanliqlar, elektrik və ya başqa tipli; istilik nasoslari, 8415 mal mövqeyində göstərilmiş havani kondisiyalaşdiran qurğulardan başqa:    
8418 10 – kombinə edilmiş soyuducu-dondurucular, ayrilmiş xarici qapilarla:    
8418 10 200 0 – – tutumu 340 l-dən çox əd 15
8418 10 800 0 – – digərləri əd 15
  – məişət soyuduculari:    
8418 21 – – kompression:    
8418 21 100 0 – – – tutumu 340 litrdən çox əd 15
  – – – digərləri:    
8418 21 510 0 – – – – stol formasinda əd 15
8418 21 590 0 – – – – quraşdirilan tipli əd 15
  – – – – digərləri, tutumu:    
8418 21 910 0 – – – – – tutumu 250 litrdən çox olmayan əd 15
8418 21 990 0 – – – – – həcmi 250 litrdən çox, lakin 340 l-dən çox olmayan əd 15
8418 29 000 0 – – digərləri əd 15
8418 30 – tutumu 800 litrdən çox olmayan "lar" tiplidondurucular:    
8418 30 200 0 – – tutumu 400 litrdən çox olmayan əd 15
8418 30 800 0 – – tutumu 400 litrdən çox, lakin 800 l-dən çox olmayan əd 15
8418 40 – tutumu 900 l-dən çox olmayan vertikal tipli dondurucu şkaflari:    
8418 40 200 0 – – tutumu 250 litrdən çox olmayan əd 15
8418 40 800 0 – – həcmi 250 litrdən çox, lakin 900 litrdən çox olmayan əd 15
8418 50 – qorunma və nümayiş üçün mebel (kameralar, şkaflar, vitrinlər, piştaxtalar və analoji mebel), soyuducu və ya dondurucu avadanliq quraşdirilmiş, digəri:    
  – – soyuducu vitrinlər və piştaxtalar (soyuducu aqreqat vəya buxarlandirici ilə):    
8418 50 110 0 – – – dondurulmuş yeyinti məhsullarinin saxlanmasi üçün əd 15
8418 50 190 0 – – – digərləri əd 15
  – – digər soyuducu avadanliq quraşdirilmiş mebel:    
8418 50 910 0 – – – aşaği temperaturlarda dondurulma üçün, 8418 30 və8418 40yarimmövqelərində olan məmulatlardan başqa əd 15
8418 50 990 0 – – – digəri əd 15
  – digər soyuducu və dondurucu avadanliqlar; istilik nasoslari:    
8418 61 00 – – istilik nasoslari, 8415 mal mövqeyindəki havani kondisiyalaşdiran qurğulardan başqa:    
8418 61 001 0 – – – səmərəliliyi 3 kvt və çox əd 15
8418 61 009 0 – – – digəri əd 15
8418 69 000 – – digəri:    
8418 69 000 1 – – – mülki aviasiya üçün 3
8418 69 000 9 – – – digərləri 15
  – hissələri:    
8418 91 000 0 – – soyuducu-dondurucuavadanliqlarin quraşdirilmasi üçün mebel 15
8418 99 – – digərləri:    
8418 99 100 0 – – – buxarlandiricilar və kondensatorlar, məişət soyuducularinda istifadə olunanlardan başqa 15
8418 99 900 – – – digərləri:    
8418 99 900 1 – – – – məişət soyuducularinda istifadə olunan buxarlandirici panellər 5
8418 99 900 9 – – – – digərləri 15
8419 temperatur dəyişməsi prosesində materiallarin emali(qizdirilma, lehimləmə, qizardilma, distillə etmə, rektifikasiya, sterilizasiya, pasterizasiya, buğa vermə, qurutma, buxara vermə, kondensasiya və ya soyutma) üçün elektrik və ya qeyri-elektrik qizdirici (8514 mal mövqeyindəki peçlər, kameralar və ya digər avadanliqlar istisna olunmaqla ) maşinlar, sənaye və ya laboratoriya avadanliqlari, məişətdə istifadə olunan maşin və avadanliqlar istisna edilməklə; qeyri-elektrik inersiyasiz suqizdiricilari və ya istilik su akkumlyatorlari:    
  – inersiyasiz su qizdiricilari və ya istilik su akkumlyatorlari:    
8419 11 000 0 – – inersiyasiz qaz qizdiricilari əd 0,5
8419 19 000 0 – – digərləri əd 5
8419 20 000 0 – tibbi, cərrahi və laboratoriya sterilizatorlari əd 0,5
  – quruducular:    
8419 31 000 0 – – kənd təsərrüfati məhsullari üçün əd 3
8419 32 000 0 – – ağac, sellüloz, kağiz və ya karton üçün əd 5
8419 39 – – digərləri:    
8419 39 100 0 – – – keramika məmulatlari üçün əd 5
8419 39 900 0 – – – digərləri əd 15
8419 40 000 0 – distillə etmə və rektifikasiya üçün aparatlar əd 15
8419 50 000 – istilik mübadiləsi aparatlari:    
8419 50 000 1 – – mülki aviasiya üçün əd 3
8419 50 000 9 – – digərləri əd 10
8419 60 000 0 – hava və ya qazlarin sixilmasi üçün maşinlar əd 5
  – digər maşinlar, aqreqatlar və avadanliqlar:    
8419 81 – – isti içkilərin hazirlanmasi və ya yeməklərin hazirlanmasi və ya qizdirilmasi üçün:    
8419 81 200 0 – – – qəhvədan və qəhvənin və isti içkilərin hazirlanmasi üçün digər qurğular əd 15
8419 81 800 0 – – – digərləri əd 15
8419 89 – – digərləri:    
8419 89 100 0 – – – qradirinlərvə suyun dövr etməsi ilə birbaşa soyudan analoji qurğular (ayirici divarsiz) əd 0,5
8419 89 300 0 – – – metalin buxar fazasindan vakuum çökdürülməsi üçün qurğular əd 0,5
8419 89 98 – – – digərləri:    
8419 89 981 0 – – – – tibb sənayesi üçün avadanliqlar əd 0,5
8419 89 989 0 – – – – digərləri əd 5
8419 90 – hissələri:    
8419 90 150 0 – – 841920 000 0 alt yarimmövqeyindəki sterilizatorlarin 0,5
8419 90 850 – – digərləri:    
8419 90 850 1 – – – mülki aviasiya üçün 0,5
8419 90 850 9 – – – digərləri 5
8420 kalandrlar və ya digər valli maşinlar, metal və şüşə emali üçün olan maşinlardan vəonlar üçün vallardan başqa:    
8420 10 – kalandrlar və digər vallimaşinlar:    
8420 10 100 0 – – toxuculuq sənayesində istifadə olunan əd 3
8420 10 300 0 – – kağiz sənayesində istifadə olunan əd 3
8420 10 500 0 – – rezin və ya plastmass istehsalinda istifadə olunan əd 3
8420 10 900 0 – – digərləri əd 3
  – hissələri:    
8420 91 – – vallar:    
8420 91 100 0 – – – tökmə çuqundan 3
8420 91 800 0 – – – digərləri 3
8420 99 000 0 – – digərləri 3
8421 sentrifuqalar, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla; maye və qazlarin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğular və avadanliqlar:    
  – sentrifuqalar, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla:    
8421 11 000 0 – – süd seperatorlari əd 3
8421 12 000 0 – – camaşir quruduculari əd 3
8421 19 – – digərləri:    
8421 19 200 0 – – – laboratoriyada istifadə olunan sentrifuqalar əd 3
8421 19 700 0 – – – digərləri əd 3
  – mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğular və avadanliqlar:    
8421 21 000 0 – – suyun süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün əd 15
8421 22 000 0 – – içkilərin süzülməsi və təmizlənməsi üçün, sudan başqa əd 15
8421 23 000 – – daxiliyanma mühərriklərində yanacaq və ya yağlarin süzülməsi üçün:    
8421 23 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8421 23 000 9 – – – digərləri əd 10
8421 29 000 – – digəri:    
8421 29 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8421 29 000 2 – – – hemodializdə istifadə olunan filtrlər əd 0
8421 29 000 9 – – – digərləri əd 10
  – qazlarin filtrasiyasi və ya təmizlənməsi üçün qurğular və avadanliqlar:    
8421 31 000 – – daxiliyanma mühərrikləri üçün hava filtrləri:    
8421 31 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8421 31 000 9 – – – digərləri əd 10
8421 39 – – digəri:    
8421 39 200 0 – – – havanin filtrasiyasi və ya təmizlənməsi üçün avadanliqlar əd 5
  – – – digər qazlarin filtrasiyasi və ya təmizlənməsi üçünavadanliqlar:    
8421 39 400 0 – – – – mayelərin köməyi ilə əd 5
8421 39 600 0 – – – – katalitik proseslər vasitəsi ilə əd 5
8421 39 900 0 – – – – digəri əd 5
  – hissələr:    
8421 91 000 0 – – sentrifuq, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla 5
8421 99 000 0 – – digərləri 5
8422 qabyuyan maşinlar; butulkalarin və ya digər qablarin yuyulmasi və qurudulmasi üçün avadanliqlar; butulkalarin, bankalarin doldurulmasi və tixanmasi, yeşik, torba və digər qablarin bağlanmasi, onlarin möhürlənməsi və ya etiketlərin yapişdirilmasi üçün avadanliqlar; butulkalarin,bankalarin, tublarin (tübiklərin) və analoji tutumlarin başliqlarinin (qapaqlarinin) germetik bağlanmasi üçün avadanliqlar; digər qablaşdirmaq və bükmə (qablaşdirma materiallarini termogeydirmə üsulu ilə qablaşdiran avadanliqlar da daxil olmaqla) avadanliqlari; içkilərin qazlaşdirilmasi üçün avadanliqlar:    
  – qabyuyan maşinlar:    
8422 11 000 0 – – məişət əd 15
8422 19 000 0 – – digərləri əd 15
8422 20 000 0 – butulkalarin və ya digər qablarin yuyulmasi və qurudulmasi üçün avadanliqlar əd 5
8422 30 000 0 – butulkalarin, bankalarin doldurulmasi və tixanmasi, yeşik, torba və digər tutumlarin bağlanmasi, onlarin möhürlənməsi və ya etiketləşdirilməsi üçün avadanliqlar; butulkalarin, bankalarin, tublarin (tubiklərin) və analoji qablarin başliqlarinin (qapaqlarinin) germetik bağlanmasi üçün avadanliqlar; içkilərin qazlaşdirilmasi üçün avadanliqlar əd 5
8422 40 000 0 – digər qablaşdirma və bükmə (qablaşdirma materiallarini termogeydirmə üsulu ilə qablaşdiran avadanliqlar da daxil olmaqla) avadanliqlari əd 5
8422 90 – hissələr:    
8422 90 100 0 – – qabyuyan maşinlar 15
8422 90 900 0 – – digərləri 15
8423 mallarin çəkilməsi üçün avadanliqlar (həssasliği 0,05 q və ondan artiq olan tərəzilərdən başqa), çəkilən yükün ağirliq gücü ilə hərəkətə gətirilən hesablama və ya nəzarət maşinlari daxil olmaqla; bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşlari:    
8423 10 – südəmər körpələr daxil olmaqla adamlarin çəkilməsi üçün tərəzilər; məişət tərəziləri:    
8423 10 100 0 – – məişət tərəziləri əd 15
8423 10 900 0 – – digərləri əd 15
8423 20 000 0 – konveyerdə olan məmulatlarin fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər əd 10
8423 30 000 0 – sabit kütləyə tənzimlənmiş tərəzilər, və qablara və ya konteynerlərə müəyyən kütlədə yük atan tərəzilər, bunker tərəziləri daxil olmaqla əd 10
  – çəki ölçmək üçün digər avadanliqlar:    
8423 81 – – maksimal çəkmək qabiliyyəti 30 kq-dan çox olmayan:    
8423 81 100 0 – – – kütləyə nəzarət qurğulari və qabaqcadan verilmiş kütlə alindiqda avtomatik işə düşən qurğular əd 10
8423 81 300 0 – – –  qabaqcadan qablaşdirilmiş mallarin çəkilməsi və markalanmasi üçün avadanliqlar əd 10
8423 81 500 0 – – – mağaza tərəziləri əd 10
8423 81 900 0 – – – digəri əd 10
8423 82 – – maksimal çəkmək qabiliyyəti 30 kq-dan çox, lakin 5000 kq-dan çox olmayan:    
8423 82 100 0 – – – kütləyə nəzarət qurğulari və qabaqcadan verilmiş kütlə alindiqda avtomatik işə düşən qurğular əd 10
8423 82 900 0 – – – digəri əd 10
8423 89 000 0 – – digəri əd 10
8423 90 000 0 – bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşlari; çəkmək üçün avadanliq hissələri 10
8424 maye və toz materiallarinin tozlandirilmasi və ya çilənməsi üçün mexaniki qurğular (o cümlədən, əl idarəsi ilə və ya onsuz); yanğinsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamiş; pulverizatorlar və anoloji qurğular; buxarüfürücü və ya qumatici və analoji tullayici qurğular:    
8424 10 – yanğinsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamiş:    
8424 10 200 0 – – kütləsi 21 kq-dan çox olmayan əd 5
8424 10 800 0 – – digərləri əd 5
8424 20 000 0 – pulverizatorlar və analoji qurğular əd 5
8424 30 – buxarüfürücü və ya qumatici maşinlar və analoji tullayici qurğular:    
  – – su ilə yumaq üçün quraşdirilmiş mühərriklə olan qurğular:    
8424 30 010 0 – – – qizdirici qurğu ilə əd 5
  – – – digərləri, mühərrikinin gücü:    
8424 30 050 0 – – – – 7,5 kvt-dan çox olmayan əd 5
8424 30 090 0 – – – – 7,5 kvt-dan çox əd 5
  – – digər maşinlar:    
8424 30 100 0 – – – sixilmiş hava ilə işləyənlər əd 5
8424 30 900 0 – – – digərləri əd 5
  – digər qurğular:    
8424 81 – – kənd təsərrüfati və bağçiliq üçün:    
8424 81 100 0 – – – suvarma qurğulari əd 0,5
  – – – digərləri:    
8424 81 300 0 – – – – daşinan qurğular əd 0,5
  – – – – digərləri:    
8424 81 910 0 – – – – – traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş toz paylayan və səpələyən qurğular əd 0,5
8424 81 990 0 – – – – – digərləri əd 0,5
8424 89 000 0 – – digərləri əd 0,5
8424 90 000 0 – hissələr əd 0,5
8425 qaldirici talilər və qaldiricilar, skip qaldiricilarindan başqa; bucurğadlar və dolamaçarxlar (kabestanlar); domkratlar:    
  – qaldirici talilər və qaldiricilar (skip qaldiricilarindan və ya nəqliyyat vasitələrinin qaldirilmasi üçünistifadə olunan qaldiricilardan başqa):    
8425 11 000 – – elektrik mühərrikdən ötürücüsü olan:    
8425 11 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8425 11 000 9 – – – digərləri əd 5
8425 19 – – digərləri:    
8425 19 200 0 – – – zəncirli əl qaldiricilari əd 5
8425 19 800 0 – – – digərləri əd 5
  – digər bucurğadlar; dolamaçarxlar (kabestanlar):    
8425 31 000 0 – – mühərrikdən ötürücüsü olan əd 5
8425 39 – – digərləri:    
8425 39 300 0 – – – porşenli daxiliyanma mühərrikdən ötürücüsü olan əd 5
8425 39 900 0 – – – digərləri əd 5
  – domkratlar; nəqliyyat vasitələri üçün qaldiricilar:    
8425 41 000 0 – – stasionar qaraj qaldiricilari əd 5
8425 42 000 – – domkrat və digər hidravlik qaldiricilar:    
8425 42 000 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 3
8425 42 000 9 – – – digərləri əd 5
8425 49 000 0 – – digərləri əd 5
8426 gəmi derrik-kranlari; qaldirici kranlar, kabel-kranlar daxil olmaqla; mütəhərrik qaldirici fermalar; portal yükləyicilər və qaldirici kranla təchiz olunmuş arabaciqlar:    
  – körpü, eşşəkdayaqli və portal kranlari, mütəhərrik qaldirici fermalar və portal yükləyicilər:    
8426 11 000 0 – – tərpənməz dayaqlar üstündə körpü kranlari əd 0,5
8426 12 000 0 – – təkər üzərində hərəkət edən qaldirici fermalar vəportal yükləyicilər əd 0,5
8426 19 000 0 – – digərləri əd 0,5
8426 20 000 0 – qüllə kranlari əd 0,5
8426 30 000 0 – dayaq üzərində portal və ya oxlu (ukosinali, gibbetli) kranlar əd 0,5
  – digər özügedən mexanizmlər:    
8426 41 000 0 – – təkər üzərində hərəkət edən əd 0,5
8426 49 00 – – digərləri:    
8426 49 001 0 – – – boru düzənlər, yük götürmə qabliyyəti 90 ton və çox, -50ºc və aşaği hava tempraturlarinda işləmək üçün nəzərədə tutulanlar əd 0,5
8426 49 009 0 – – – digərləri əd 0,5
  – digər mexanizmlər:    
8426 91 – – yol avtonoqliyyat vasitələrində quraşdirilmaq üçün nəzərdə tutulmuş:    
8426 91 100 0 – – – nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsi və boşaldilmasiüçün nəzərdə tutulmuş hidravlik kranlar əd 0,5
8426 91 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8426 99 000 0 – – digərləri əd 0,5
8427 çəngəlağiz avtoyükləyicilər; qaldirici və ya yükləyici-boşaldici avadanliqla təchiz olunmuş digər yükləyicilər:    
8427 10 – elektrik mühərrikindən ötürücüsü olan özügedən yükləyicilər:    
8427 10 100 0 – – qaldirma hündürlüyü 1 m və ya dahaartiq əd 5
8427 10 900 0 – – digərləri əd 5
8427 20 – digər özügedən yükləyicilər:    
  – – qaldirma hündürlüyü 1 m və ya daha artiq:    
8427 20 110 0 – – – nahamar yerlər üçün çəngəlağiz avtoyükləyicilər və digər qalaqlayici avtoyükləyicilər əd 5
8427 20 190 0 – – – digərləri əd 5
8427 20 900 0 – – digərləri əd 5
8427 90 000 0 – digər yükləyicilər əd 5
8428 digər qaldirici, yerdəyişdirici, yükləyici və ya boşaldici maşin və qurğular (məsələn, liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, kanat yollari):    
8428 10 – lift və skipli qaldiricilar:    
8428 10 200 0 – – elektriklə idarə olunan əd 0,5
8428 10 800 – – digərləri:    
8428 10 800 1 – – – mülki aviasiya üçün əd 0,5
8428 10 800 9 – – – digərləri əd 3
8428 20 – pnevmatik qaldirici və konveyerlər:    
8428 20 300 0 – – xüsusi olaraq kənd təsərrüfatinda istifadə üçünnəzərdə tutulmuş əd 0,5
  – – digərləri:    
8428 20 910 0 – – – səpələnən (dənəvər) materiallar üçün əd 0,5
8428 20 980 0 – – – digərləri əd 0,5
  – mal və materiallar üçün digər yük qaldiricilari, elevatorlar və konveyerlər:    
8428 31 000 0 – – xüsusi olaraq yeralti işlər üçün nəzərdə tutulmuş əd 0,5
8428 32 000 0 – – çalovlu, digərləri əd 0,5
8428 33 000 0 – – lentli, digərləri əd 0,5
8428 39 – – digərləri:    
8428 39 200 0 – – – diyircəkli konveyerlər əd 0,5
8428 39 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8428 40 000 0 – eskalatorlar və hərəkət edən piyada səkiləri əd 0,5
8428 60 000 0 – sərnişin və yük kanat yollari, xizək qaldiricilari;funikulyorlar üçün darti mexanizmləri əd 0,5
8428 90 – digər avadanliqlar:    
8428 90 300 0 – – prokat (yayma) dəzgah avadanliqlari; məhsulun verilməsi və kənarlaşdirilmasi üçün rolqanqlar; külçələr, kürələr, kiçik tirlər və slyablar (polad lövhə) üçün boşaldicilar və manipulyatorlar əd 0,5
  – – digəri:    
  – – – xüsusi olaraq kənd təsərrüfatinda istifadə üçün hazirlanmiş yükləyici qurğular:    
8428 90 710 0 – – – – kənd təsərrüfati traktorlarina taxilmaq üçün hazirlanmiş əd 0,5
8428 90 790 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – digəri:    
8428 90 910 0 – – – – səpələnən (dənəvər) materiallar üçün mexaniki yükləyici qurğular əd 0,5
8428 90 950 0 – – – – digəri əd 0,5
8429 buldozerlər, dönməz və dönər kavahinlarla, qreyderlər, planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayici və yolbasan maşinlar, özügedən:    
  – buldozerlər, dönməz və dönər kavahinlarla:    
8429 11 00 – – tirtilli:    
8429 11 001 0 – – – gücü 250 a.g (at gücü)-dən çox əd 0,5
8429 11 002 0 – – – gücü 400 a.g və çox, -50ºc və aşaği hava tempraturlarinda işləmək üçün nəzərədə tutulan əd 0,5
8429 11 009 0 – – – digərləri əd 0,5
8429 19 000 0 – – digərləri əd 0,5
8429 20 00 – qreyderlər və planlaşdiricilar:    
8429 20 001 0 – – qreyderlər gücü 350 a.g və çox əd 0,5
8429 20 009 0 – – digərləri əd 0,5
8429 30 000 0 – skreperlər əd 0,5
8429 40 – toxaclayici və yolbasan maşinlar:    
  – – yolbasan maşinlar:    
8429 40 100 0 – – – vibrasiyali əd 0,5
8429 40 300 0 – – – digərləri əd 0,5
8429 40 900 0 – – toxaclayici maşinlar əd 0,5
  – mexaniki kürəklər, ekskavatorlar və birçalovlu yükləyicilər:    
8429 51 – – frontal birçalovlu yükləyicilər:    
8429 51 100 0 – – – yeralti işlər üçün xüsusi hazirlanmiş yükləyicilər əd 0,5
  – – – digərləri:    
8429 51 910 0 – – – – birçalovlu tirtilli yükləyicilər əd 0,5
8429 51 990 0 – – – – digərləri əd 0,5
8429 52 – – tamdönər maşinlar:    
8429 52 100 0 – – – tirtilli ekskavatorlar əd 0,5
8429 52 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8429 59 000 0 – – digərləri əd 0,5
8430 yerdəyişmə, planlaşdirma, profilləmə,işlənmə, toxaclama, sixlaşdirma, süxurun, faydali qazintilarin və ya filizin çixarilmasi və ya qazilmasi üçün digər maşin və mexanizmlər; dirəklərin vurulmasi və çixarilmasi üçün avadanliqlar; heyvan qüvvəsinəəsaslanan və rotorlu qartəmizləyicilər:    
8430 10 000 0 – dirəklərin vurularaq bastirilmasi və çixarilmasi üçün avadanliqlar əd 0,5
8430 20 000 0 – qartəmizləyici maşinlar, heyvan qüvvəsinə əsaslanan və rotorlu əd 0,5
  – daş kömürün və dağ suxurlarinin çixarilmasi üçünqazma maşinlari; tunelqazan maşinlar:    
8430 31 000 0 – – özügedən əd 0,5
8430 39 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – digər yer qazan və tunel qazan maşinlar:    
8430 41 000 0 – – özügedən əd 0,5
8430 49 000 0 – – digərləri əd 0,5
8430 50 000 0 – digər özügedən maşin və mexanizmlər əd 0,5
  – digər özügetməyən maşin və mexanizmlər:    
8430 61 000 0 – – toxaclama və ya sixlaşdirma üçün maşin və mexanizmlər əd 0,5
8430 69 000 0 – – digərləri əd 0,5
8431 yalniz və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinə daxil edilənavadanliqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
8431 10 000 0 – 8425 mal mövqeyinə daxil edilən maşin və mexanizmlərin 0,5
8431 20 000 0 – 8427 mal mövqeyinə daxil edilən maşin və mexanizmlərin 0,5
  – 8428 mal mövqeyinə daxil edilən maşin vəmexanizmlərin:    
8431 31 000 0 – – liftlər, skip qaldiricilari və ya eskalatorlarin 0,5
8431 39 – – digərləri:    
8431 39 100 0 – – – 8428 90 300 0 alt yarimmövqeyinə daxil edilən prokat (yayma) dəzgahlarinin 0,5
8431 39 950 0 – – – digərləri 0,5
  – 8426, 8429 və ya 8430 mal mövqelərinə daxil edilən maşin və mexanizmlərin:    
8431 41 000 0 – – çalovlar, qreyferlər, tutğaclar və çanaqlar 0,5
8431 42 000 0 – – dönən və ya dönməyənbuldozerlərin kavahinlari 0,5
8431 43 000 0 – – 8430 41 və 8430 49 alt mövqelərinə daxil edilən yer və tunel qazan maşinlarin hissələri 0,5
8431 49 – – digərləri:    
8431 49 200 0 – – – tökmə poladdan və tökmə çuqundan 0,5
8431 49 800 0 – – – digərləri 0,5
8432 kənd təsərrüfati, bağçiliq, meşə təsərrüfati maşinlari, torpağin hazirlanmasi və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançalari üçün katoklar:    
8432 10 – kotanlar:    
8432 10 100 0 – – kavahinli əd 0,5
8432 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
  – dirmixlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:    
8432 21 000 0 – – diskli dirmixlar əd 0,5
8432 29 – – digərləri:    
8432 29 100 0 – – – kətmənlər və kultivatorlar əd 0,5
8432 29 300 0 – – – dirmixlar əd 0,5
8432 29 500 0 – – – torpaq frezləri əd 0,5
8432 29 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8432 30 – toxumsəpən, əkən və şitilbasdiran maşinlar:    
  – – toxumsəpən:    
8432 30 110 0 – – – mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən əd 0,5
8432 30 190 0 – – – digərləri əd 0,5
8432 30 900 0 – – əkən və şitilbasdiran maşinlar əd 0,5
8432 40 – üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayicilari:    
8432 40 100 0 – – mineral və ya kimyəvi gübrələrin paylanmasi üçün əd 0,5
8432 40 900 0 – – digərləri əd 0,5
8432 80 000 0 – digər maşin əd 0,5
8432 90 000 0 – hissələri 0,5
8433 kənd təsərrüfati bitkilərinin yiğilmasi və ya döyülməsi üçün maşin və ya mexanizmlər, press çeşidləyici, saman və ya quru otlari kiplər formasinda qablaşdirmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər və ya qazonbiçənlər; yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfati məhsullarinin təmizlənməsi, sortlaşdirilmasi və ya kalibrlənməsi üçün maşinlar, 8437 mövqeyində göstərilənlən maşinlardan başqa:    
  – qazonlar, parklar və ya idman meydançalari üçün otkəsənlər:    
8433 11 – – motorlu, horizontal səth üzərində firlanan kəsici hissə ilə:    
8433 11 100 0 – – – elektriklə işləyən əd 0,5
  – – – digərləri:    
  – – – – özügedən:    
8433 11 510 0 – – – – – oturacaqli əd 0,5
8433 11 590 0 – – – – – digərləri əd 0,5
8433 11 900 0 – – – – digərləri əd 0,5
8433 19 – – digərləri:    
  – – – mühərrikli:    
8433 19 100 0 – – – – elektriklə işləyən əd 0,5
  – – – – digərləri:    
  – – – – – özügedən:    
8433 19 510 0 – – – – – – oturacaqli əd 0,5
8433 19 590 0 – – – – – – digərləri əd 0,5
8433 19 700 0 – – – – – digərləri əd 0,5
8433 19 900 0 – – – mühərriksiz əd 0,5
8433 20 – otbiçənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:    
8433 20 100 0 – – mühərriklə əd 0,5
  – – digərləri:    
  – – – traktor üçün, asma və ya yedəkli:    
8433 20 510 0 – – – – horizontal səth üzərində firlanan kəsici hissə ilə əd 0,5
8433 20 590 0 – – – – digərləri əd 0,5
8433 20 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8433 30 – küləş tədarükü üçün digər maşinlar:    
8433 30 100 0 – – otçevirən, yan dirmiqli və samanqarişdiranlar əd 0,5
8433 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8433 40 – küləş və samandan kipbağlayan preslər, press çeşidləyicilər daxil olmaqla:    
8433 40 100 0 – – press çeşidləyicilər əd 0,5
8433 40 900 0 – – digərləri əd 0,5
  – məhsul yiğimi üçün digər maşinlar; taxildöyən maşin və mexanizmlər:    
8433 51 000 0 – – taxilyiğan kombaynlar əd 0,5
8433 52 000 0 – – digər taxildöyən maşin və ya mexanizmlər əd 0,5
8433 53 – – kök yumrularinin və ya meyvəkökllülərin yiğilmasi üçünmaşinlar:    
8433 53 100 0 – – – kartofqaziyan və kartofyiğan maşinlar əd 0,5
8433 53 300 0 – – – çuğundurun tağini kəsən maşinlar və çuğundur yiğan maşinlar əd 0,5
8433 53 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8433 59 – – digərləri:    
  – – – silosyiğan kombaynlar:    
8433 59 110 0 – – – – özügedən əd 0,5
8433 59 190 0 – – – – digərləri əd 0,5
8433 59 300 0 – – – üzümyiğan kombaynlar əd 0,5
8433 59 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8433 60 000 0 – yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfati məhsullarinin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşinlar əd 0,5
8433 90 000 0 – hissələri 0,5
8434 sağici qurğu və aparatlari, südün emali və təkrar emali üçün avadanliqlar:    
8434 10 000 0 – sağici qurğu və aparatlari əd 0,5
8434 20 000 0 – südün emali və təkrar emali üçün avadanliqlar əd 0,5
8434 90 000 0 – hissələri 0,5
8435 preslər, xirdalayicilar və şərabçiliq, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin istehsali üçün analoji maşinlar:    
8435 10 000 0 – avadanliqlar əd 0,5
8435 90 000 0 – hissələr 0,5
8436 kənd təsərrüfati, bağçiliq, meşə təsərrüfati, quşçuluq və ya ariçiliq üçün avadanliqlar, toxumlarin yetişdirilməsi üçün avadanliqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qizdirici qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər:    
8436 10 000 0 – heyvan yemi hazirlanmasi üçün maşin və mexanizmlər əd 0,5
  – quşçuluq üçün avadanliqlar; inkubatorlar və bruderlər:    
8436 21 000 0 – – inkubatorlar və bruderlər əd 0,5
8436 29 000 0 – – digərləri əd 0,5
8436 80 – digər avadanliqlar:    
8436 80 100 0 – – meşə təsərrüfati üçün maşin və avadanliqlar əd 0,5
  – – digəri:    
8436 80 910 0 – – – avtomatik sulayici əd 0,5
8436 80 990 0 – – – digəri 0,5
  – hissələr:    
8436 91 000 0 – – quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər üçün avadanliqlar 0,5
8436 99 000 0 – – digərləri 0,5
8437 toxum, taxil və ya quru paxlali bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşinlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanliqlar və ya taxil və quru paxlalilarin emali üçün avadanliqlar, kənd təsərrüfati fermalarinda istifadə olunan avadanliqlardan başqa:    
8437 10 000 0 – toxum, taxil və ya quru paxlali bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşinlar əd 0,5
8437 80 000 0 – digər avadanliqlar əd 0,5
8437 90 000 0 – hissələri 0,5
8438 bu qrupun başqa yerində adi çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarinin və ya içkilərin sənaye istehsali və ya hazirlanmasi üçün avadanliqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərinekstraksiyasi və ya hazirlanmasi üçün olan avadanliqlardan başqa:    
8438 10 – çörək-bulka məhsullari, makaron, spagetti və ya analoji məmulatlarin hazirlanmasi üçün avadanliqlar:    
8438 10 100 0 – – çörək-bulka məmulatlarinin istehsali üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 10 900 0 – – makaron, spagetti və ya analoji məhsullarin istehsali üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 20 000 0 – qənnadi sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsali üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 30 000 0 – şəkər sənayesi üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 40 000 0 – pivəbişirmə sənayesi üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 50 000 0 – ət və quş emali üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 60 000 0 – meyvə, qoz-findiq və ya tərəvəz emali üçün avadanliqlar əd 0,5
8438 80 – digər avadanliqlar:    
8438 80 100 0 – – çay və kofe emali üçün əd 15
  – – digəri:    
8438 80 910 0 – – – içki hazirlanmasi və ya istehsali üçün əd 15
8438 80 990 0 – – – digəri əd 15
8438 90 000 0 – hissələr 0,5
8439 lifli sellüloz materiallarindan kütlə istehsali və ya kağiz və ya karton hazirlanmasi və işlənməsi üçün avadanliqlar:    
8439 10 000 0 – lifli sellüloz materiallarindan kütlə istehsali üçün avadanliqlar əd 0,5
8439 20 000 0 – kağiz və ya karton istehsali üçün avadanliqlar əd 0,5
8439 30 000 0 – kağiz və kartonun işlənməsi üçün avadanliqlar əd 0,5
  – hissələr:    
8439 91 – – lifli sellüloz materiallarindan kütlə istehsali üçün avadanliqlar:    
8439 91 100 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8439 91 900 0 – – – digərləri 0,5
8439 99 – – digərləri:    
8439 99 100 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8439 99 900 0 – – – digərləri 0,5
8440 cildləmə avadanliqlari, kitab bloklarinin tikilməsi üçün maşinlar daxil edilməklə:    
8440 10 – avadanliqlar:    
8440 10 100 0 – – bükücü maşinlar əd 0,5
8440 10 200 0 – – vərəqçeşidləyən maşinlar əd 0,5
8440 10 300 0 – – tikiş maşinlari, məftiltikici maşinlar və məftil dəmirbəndlərlə bərkitmə maşinlari əd 0,5
8440 10 400 0 – – tikişsizbərkitmə maşinlari əd 0,5
8440 10 900 0 – – digəri əd 0,5
8440 90 000 0 – hissələr 0,5
8441 kağiz kütləsindən, kağiz və ya kartondan məmulat istehsal edənavadanliqlar, bütün növlərdən olan kəsmə maşinlar daxil edilməklə, digərləri:    
8441 10 – kəsmə maşinlari:    
8441 10 100 0 – – uzununa kəsmə və rulonlarin sarinmasi üçün kombinə edilmiş dəzgahlar əd 0,5
8441 10 200 0 – – uzununa və eninə kəsmə, digərləri əd 0,5
8441 10 300 0 – – gilyotinli əd 0,5
8441 10 400 0 – – üçbiçaqli əd 0,5
8441 10 800 0 – – digərləri əd 0,5
8441 20 000 0 – paket, kisə və konvertlərin hazirlanmasi üçün maşinlar əd 0,5
8441 30 000 0 – qəlibləmədən fərqli üsullarla karton qutularin, yeşiklərin, qutularinborularin, barabanlarin və ya analoji qablarin hazirlanmasi üçün maşinlar əd 0,5
8441 40 000 0 – kağiz kütləsindən, kağizdan və kartondan olan məmulatlarin formalaşmasi üçün maşinlar əd 0,5
8441 80 000 0 – digər avadanliqlar əd 0,5
8441 90 – hissələr:    
8441 90 100 0 – – kəsmə maşinlari 0,5
8441 90 900 0 – – digərləri 0,5
8442 təchizatlarin, silindrlərin və digər çap formalarinin hazirlanmasi və ya düzəldilməsi üçün maşin, aparat və ləvazimatlar (8456-8465 mal mövqelərində göstərilmiş dəzgahlardan başqa); lövhələr, silindrlər və digər çap formalari; çap məqsədləri üçünhazirlanmişlövhələr, silindrlər və litoqrafiya daşlari (məsələn, yonulmuş, cilalanmiş və ya pardaxlanmiş):    
8442 30 – maşin, aparat və təchizatlar:    
8442 30 100 0 – – şrifttökmə və şrift yiğma üçün (məsələn, linotiplər, monotiplər, intertiplər), tökmə qurğulari ilə və ya onlarsiz, fotoyiğmadan başqa əd 0,5
8442 30 900 0 – – digərləri 0,5
8442 40 000 0 – yuxarida göstərilmiş maşin, aparat və təchizatlar üçün hissələr 0,5
8442 50 –lövhələr, silindrlər və digər çap formalari; çap məqsədləri üçün hazirlanmiş lövhələr, silindrlər litoqrafiya daşlari (məsələn, yonulmuş, cilalanmiş və ya pardaxlanmiş):    
  – – şəkil salinmiş:    
8442 50 210 0 – – – hündür çap üçün 0,5
8442 50 230 0 – – – yasti çap üçün 0,5
8442 50 290 0 – – – digərləri 0,5
8442 50 800 0 – – digərləri 0,5
8443 8442 mal mövqeyində lövhə vasitəsilə çap, silindrlərin və digər çap formalarinin çap edilməsi üçün maşinlar; digər çap maşinlari, surətçixarma və faksimil aparatlari, bir yerdə və ya ayriliqda, onlarin hissələri və ləvazimatlari:    
  – lövhələrin, silindrlərin və 8442 mal mövqeyinin digərçap formalarinin vasitəsi ilə çap üçün istifadə olunan çap maşinlari:    
8443 11 000 0 – – ofset çapi üçünmaşinlar, rulonlu əd 0,5
8443 12 000 0 – – ofset çap maşinlari, vərəqli, kontor üçün (istifadə olunan vərəqi, hansi ki, açilmiş halda bir tərəfi 22 sm-dən çox olmayan, digər tərəfi isə 36 sm-dən çox olmayan) əd 0,5
8443 13 – – ofset çapi üçünmaşinlar, digərləri:    
  – – – vərəq ötürülməsi ilə:    
8443 13 100 0 – – – – istifadədə olmuş əd 0,5
  – – – – təzələri, aşağidaki ölçülərdə vərəq qəbul edən:    
8443 13 310 0 – – – – – 52 x 74 sm-dən çox olmayan əd 0,5
8443 13 350 0 – – – – – 52 x 74 sm-dən çox, lakin 74 x 107 sm-dən çox olmayan əd 0,5
8443 13 390 0 – – – – – 74 x107 sm-dən çox əd 0,5
8443 13 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8443 14 000 0 – – yüksək çap üçün maşinlar, rulonlu, fleksoqrafik maşinlar istisna edilməklə əd 0,5
8443 15 000 0 – – yüksək çap üçün maşinlari, rulonlulardan başqa, fleksoqrafik maşinlar istisna edilməklə əd 0,5
8443 16 000 0 – – fleksoqrafik çap üçün maşinlar əd 0,5
8443 17 000 0 – – dərin çap üçün maşinlar əd 0,5
8443 19 – – digərləri:    
8443 19 200 0 – – – toxuculuq materiallarinda çap üçün əd 0,5
8443 19 400 0 – – – yarimkeçiricilərin istehsalinda istifadə olunan əd 0,5
8443 19 700 0 – – – digərləri əd 0,5
  – printerlər, surətçixarma və faksmil aparati, bir yerdə və ya ayriliqda, digərləri:    
8443 31 – – iki və ya daha artiq əməliyyat yerinə yetirən, çap, surətçixarma və ya faks öturməsi kimi, hesablama maşinina və ya şəbəkəyə qoşulma imkani olan maşinlar:    
8443 31 100 0 – – – surətçixarma və faks öturməsi maşinlari, 1 dəqiqədə 12 monoxrom səhifədən çox sürətçixarma imkani olmayan, çap funksiyasi olan və ya olmayan əd 15
  – – – digərləri:    
8443 31 910 0 – – – – surətçixarma funksiyasini originalin skanerlənməsi vasitəsi ilə və surətin çapini elektrostatik üsulla yerinə yetirən maşinlar əd 3
8443 31 990 0 – – – – digərləri əd 3
8443 32 – – digərləri, hesablayici maşina və ya şəbəkəyə qoşulma imkani olan:    
8443 32 100 0 – – – printerlər əd 3
8443 32 200 0 – – – faks aparatlari əd 15
  – – – digərləri:    
8443 32 910 0 – – – – surətçixarma funksiyasini skaner vəsurətin elektrostatik vasitə ilə həyata keçirən maşinlar əd 0,5
8443 32 950 0 – – – –  optik sistem quraşdirilmiş surətçixarma funksiyasini həyata keçirən digər maşinlar əd 0,5
8443 32 990 0 – – – – digərləri əd 0,5
8443 39 – – digərləri:    
8443 39 100 0 – – – surətçixarma funksiyasini skaner vəsurətin elektrostatik vasitə ilə həyata keçirən maşinlar əd 0,5
  – – – digər surətçixarma aparatlari:    
8443 39 210 0 – – – – optik sistem ilə əd 5
8443 39 290 0 – – – – digərləri əd 5
8443 39 900 0 – – – digərləri əd 5
  – hissələri və ləvazimatlari:    
8443 91 – – çap maşinlarinin hissələri və ləvazimatlari, 8442 mal mövqeyindəki lövhə şəkilli, silindr və digər çap formasinda istifadə olunan:    
8443 91 050 0 – – – 8443 19 400 0mal mövqeyindəki maşinlarin 0,5
  – – – digərləri:    
8443 91 100 0 – – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8443 91 800 0 – – – – digərləri 0,5
8443 99 – – digərləri:    
8443 99 100 0 – – – elektron modullar 0,5
8443 99 900 – – – digərləri:    
8443 99 900 1 – – – – 8443 39 210 0 – 8443 39 900 0 mal mövqeyində göstərilənlərin 5
8443 99 900 2 – – – – 8443 32 100 0; 8443 31 910 0; 8443 31 990 0; 8443 32 910 0 mal mövqelərində göstərilənlərin 10
8443 99 900 9 – – – – digərləri 0,5
8444 00 kimyəvi tekstil materiallarinin ekstrudisiyasi, dartilmasi, tekstura edilməsi və kəsilməsi üçün maşinlar:    
8444 00 100 0 – ekstrudisiya üçün maşinlar əd 0,5
8444 00 900 0 – digərləri əd 0,5
8445 toxuculuq liflərinin hazirlanmasi üçün maşinlar; toxuculuq ipliklərinin hazirlanmasi üçün əyirmə, eşmə, burma maşinlari və digər avadanliqlar; barama sariyan və ya sariyici toxuculuq maşinlari (arğac ipliyi sariyan daxil olmaqla) və 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşinlarda istifadə üçün iplik hazirlayan toxuculuq maşinlari:    
  – toxuculuq liflərinin hazirlanmasi üçün maşinlar:    
8445 11 000 0 – – darayici əd 0,5
8445 12 000 0 – – daraqla darayan əd 0,5
8445 13 000 0 – – lentli və ya iplikli əd 0,5
8445 19 000 0 – – digərləri əd 0,5
8445 20 000 0 – əyirici toxuculuq maşinlari əd 0,5
8445 30 – eşmə və ya eşmə(burma) toxuculuq maşinlari:    
8445 30 100 0 – – eşmə toxuculuq maşinlari əd 0,5
8445 30 900 0 – –  burma toxuculuq maşinlari əd 0,5
8445 40 000 0 – sariyici toxuculuq maşinlari (arğac ipliyi sariyanlar daxil olmaqla)və ya barama sariyanlar əd 0,5
8445 90 000 0 – digərləri əd 0,5
8446 toxuculuq dəzgahlari:    
8446 10 000 0 – eni 30 sm-dən çox olmayan parçalarin hazirlanmasiüçün əd 0,5
  – eni 30 sm-dən çox olan parçalarin hazirlanmasi üçün məkikli:    
8446 21 000 0 – – mühərrikdən ötürücüsü olan əd 0,5
8446 29 000 0 – – digərləri əd 0,5
8446 30 000 0 – eni 30 sm-dən çox olan parçalarin hazirlanmasi üçün məkiksiz əd 0,5
8447 bafta sapi, tül, krujeva, tikmə, tesma və ya tor hörülmələri almaq üçün toxuyucu-tikici trikotaj maşinlari və taftinqli maşinlar:    
  – dairəvi toxuyucu maşinlar:    
8447 11 – – diametri 165 mm-dən çox olmayan silindr ilə:    
8447 11 100 0 – – – dilcikli iynələrlə işləyən əd 0,5
8447 11 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8447 12 – – diametri 165 mm-dən çox olansilindr ilə:    
8447 12 100 0 – – – dilcikli iynələrlə işləyən əd 0,5
8447 12 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8447 20 – yastitoxuyucu maşinlar; toxuyucu-tikici maşinlar:    
8447 20 200 0 – – əsastoxuyucu maşinlar (raşel-maşinlar daxil olmaqla); toxuyucu-tikici maşinlari əd 0,5
8447 20 800 0 – – digərləri əd 0,5
8447 90 000 0 – digərləri əd 0,5
8448 8444, 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşinlar üçün yardimçi avadanliqlar (məsələn, remizaqaldirici kiçik karetlər, jakkard maşinlari, avtomatik stopor mexanizmləri,məkiklərin dəyişdirilməsi üçün mexanizmlər); yalniz və ya əsasən 8444, 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində göstərilmiş maşinlar üçün nəzərdə tutulmuş hissə və ləvazimatlar (məsələn, millər və roqulnik, iynəliqarnitur, daraqlar, filyerlər, məkiklər, remizalar və remiza çərçivələri, trikotaj iynələri):    
  – 8444, 8445, 8446 və ya 8447 mal mövqelərində təsnifedilən maşinlar üçün yardimçi avadanliqlar:    
8448 11 000 0 – – remizaqaldirici karetlər və jakkard maşinlari, kart sayinin azalmasi üçün mexanizimlər, surətçixaran, kartçərtici və yakarttikici maşinlar yuxarda adi göstərilən maşinlarla birgə istifadə üçün 0,5
8448 19 000 0 – – digərləri 0,5
8448 20 000 0 – 8444 mal mövqeyində göstərilmiş maşinlar və ya onlarin yardimçi qurğulari üçün hissələr və ləvazimatlar 0,5
  – 8445 mal mövqeyində göstərilmiş maşinlar və ya onlarin yardimçi qurğulari üçün hissələr və ləvazimatlar:    
8448 31 000 0 – – iynəli qarniturlar 0,5
8448 32 000 0 – – toxuculuq liflərinin hazirlanmasi üçün maşinlarin, iynəli qarniturdan başqa 0,5
8448 33 – – iy, roqulka, halqalar və paravozun kiçik çarxlari:    
8448 33 100 0 – – – iy və roqulka 0,5
8448 33 900 0 – – – halqa və paravozun kiçik çarxlari 0,5
8448 39 000 0 – – digərləri 0,5
  – toxuculuq dəzgahlari və onlarin yardimçi avadanliqlari üçün hissələr və ləvazimatlar:    
8448 42 000 0 – – toxuculuq dəzgahlari üçün berda, remizalar və remiza çərçivələri 0,5
8448 49 000 0 – – digərləri 0,5
  – 8447 mal mövqeyində göstərilmiş maşinlar və onlarin yardimçi qurğulari üçün hissələr və ləvazimatlar:    
8448 51 – – ilmələr, tikişlər, sariqlar, hörülmələralmaq üçün platinlər, iynələr və digər elementlər:    
8448 51 100 0 – – – platin 0,5
8448 51 900 0 – – – digərləri 0,5
8448 59 000 0 – – digərləri 0,5
8449 00 000 0 keçə və ya fetrvə ya parçalarvə ya biçmələr şəklində toxunmamiş materiallarin istehsali və ya işlənməsi üçün avadanliqlar, fetr şlyapalar istehsali üçün avadanliqlar daxil olmaqla; şlyapa hazirlanmasi üçün qəliblər 0,5
8450 məişətdə və ya camaşirxanalarda istifadə üçün paltaryuyan maşinlar, sixma qurğulari ilə təchiz olunmuş maşinlar daxil edilməklə:    
  – tutumu 10 kq quru paltardan çox olmayan maşinlar:    
8450 11 – – tam avtomatik maşinlar:    
  – – – tutumu 6 kq quru paltardan çox olmayan:    
8450 11 110 0 – – – – öndən doldurulan maşinlar əd 15
8450 11 190 0 – – – – yuxaridan doldurulan maşinlar əd 15
8450 11 900 0 – – – tutumu 6 kq quru paltardan çox, lakin 10 kq-dan çox olmayan əd 15
8450 12 000 0 – – mərkəzdənqaçma sixma qurğulari ilə təchiz olunmuş digər maşinlar əd 15
8450 19 000 0 – – digərləri əd 15
8450 20 000 0 – tutumu 10 kq quru paltardan çox olan maşinlar əd 15
8450 90 000 0 – hissələr 15
8451 yuyulma, təmizləmə, sixma, qurutma, ütüləmə, presləmə (materiallarin termofiksasiyasi üçün preslər daxil edilməklə), ağartma, rəngləmə, appreturaetmə, işlənmə, iplik, parçalarin və ya hazir toxuculuq materiallarinin üzlənməsi və hopdurulmasi üçün avadanliqlar (8450mövqeyində göstərilmiş maşinlardan başqa): linoleum kimi döşəməüstü örtüklərin istehsali üçün istifadə olunan toxuculuq və ya digər əsaslara pasta yaxilmasi üçün maşinlar; toxuculuq parçalarinin sarinmasi, açilmasi, qatlanmasi, kəsilməsi və deşilməsi üçün maşinlar:    
8451 10 000 0 – quru təmizləmə üçün maşinlar əd 15
  – quruducu maşinlar:    
8451 21 – – tutumu 10 kq quru paltardan çox olmayan:    
8451 21 100 0 – – – tutumu 6 kq quru paltardan çox olmayan əd 15
8451 21 900 0 – – – tutumu 6 kq quru paltardan çox, lakin 10 kq-dan çox olmayan əd 15
8451 29 000 0 – – digərləri əd 15
8451 30 – ütüləmə maşinlari və preslər (materiallarin termofiksasiya üçün preslər daxil edilməklə):    
  – – elektrik qizdirici ilə, gücü:    
8451 30 100 0 – – – 2500 vt-dan çox olmayan əd 15
8451 30 300 0 – – – 2500 vt-dan çox əd 15
8451 30 800 0 – – digərləri əd 15
8451 40 000 0 – yumaq, ağartmaq və ya boyamaq üçün maşinlar əd 3
8451 50 000 0 – toxuculuq parçalarinin sarinmasi, açilmasi, qatlanmasi, kəsilməsi və deşilməsi üçün maşinlar əd 3
8451 80 – digər avadanliqlar:    
8451 80 100 0 – – linoleum və ya digər döşəməüstü örtüklərin istehsalindatoxunma və ya digər əsaslara pasta yaxilmasi üçün istifadə olunan maşinlar əd 3
8451 80 300 0 – – bəzəkvurma maşinlari əd 3
8451 80 800 0 – – digərləri əd 3
8451 90 000 0 – hissələr 3
8452 tikiş maşinlari, 8440 mal mövqeyində göstərilmiş cildləyən, kitab bloklarini tikənmaşinlardan başqa; tikiş maşinlari üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş mebel, əsas və futlyarlar; tikiş maşinlari üçün iynələr:    
8452 10 – məişət tikiş maşinlari:    
  – – tikiş maşinlari (yalniz qapali sirinma ilə) başliqlarla, mühərriksiz kütləsi 16 kq-dan çox olmayan və ya mühərriklə 17 kq-dan çox olmayan; tikiş maşinlarinin başliqlari (yalniz qapali sirinma ilə) kütləsi mühərriksiz 16 kq-dan və ya mühərriklə 17 kq-dan çox olmamaqla:    
8452 10 110 0 – – – qiyməti (çərçivəsiz, stolsuz və ya tumboçkasiz)65 avro-dan çox olan tikiş maşinlari əd 15
8452 10 190 0 – – – digərləri əd 15
8452 10 900 0 – – digər tikiş maşinlari və tikiş maşinlarinin digər başliqlari əd 15
  – digər tikiş maşinlari:    
8452 21 000 0 – – avtomatik əd 0,5
8452 29 000 0 – – digərləri əd 0,5
8452 30 – tikiş maşinlari üçün iynələr:    
8452 30 100 0 – – quyruqcuğunda yeganə yasti tərəfi olan 1000 əd 5
8452 30 900 0 – – digərləri 1000 əd 5
8452 40 000 0 – xüsusi olaraq tikiş maşinlari üçün nəzərdə tutulmuşmebel, əsas və örtük və onlarin hissələri 5
8452 90 000 0 – digər tikiş maşinlari hissələri 5
8453 dərinin və ya gönün hazirlanmasi, aşilanmasi və ya emali üçün və ya ayaqqabilarin və ya dəri və ya göndən digər məmulatlarin hazirlanmasi üçün və ya təmiri üçün avadanliq, tikiş maşinlarindan başqa:    
8453 10 000 0 – dəri və ya gönlərin hazirlanmasi, aşilanmasi və ya emali üçün avadanliqlar əd 5
8453 20 000 0 – ayaqqabilarin hazirlanmasi və ya təmiri üçün avadanliqlar əd 5
8453 80 000 0 – digər avadanliqlar əd 5
8453 90 000 0 – hissələr 5
8454 metallurgiyada və ya tökmə istehsalatinda istifadə olunan konvertorlar, tökmə təknələri, polad qəliblər və tökmə maşinlari:    
8454 10 000 0 – konvertorlar əd 0,5
8454 20 000 0 – polad qəliblər və təknələr əd 0,5
8454 30 – tökmə maşinlari:    
8454 30 100 0 – – təzyiq altinda tökmə üçün əd 0,5
8454 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8454 90 000 0 – hissələr 0,5
8455 metal-prokat dəzgahlari və onlar üçün vallar:    
8455 10 000 0 – boru-prokat dəzgahlari əd 0,5
  – digər prokat dəzgahlari:    
8455 21 000 0 – – isti yayma dəzgahlari və ya kombinə edilmiş isti və soyuq yayma dəzgahlari əd 0,5
8455 22 000 0 – – soyuq prokat əd 0,5
8455 30 – yayma dəzgahlari üçün vallar:    
8455 30 100 0 – – tökmə çuqundan əd 0,5
  – – döymə poladdan:    
8455 30 310 0 – – – isti yayma üçün işlək vallar; isti və soyuq yayma üçün dayaq vallar əd 0,5
8455 30 390 0 – – – soyuq yayma üçün işlək vallar əd 0,5
8455 30 900 0 – – poladdan, tökmə və ya təzyiq altinda emal olunmuş əd 0,5
8455 90 000 0 – digər hissələr 0,5
8456 istənilən materialin lazer və ya digər işiq və yafoton şüalarinin, ultrasəs, elektrik boşalmasi, elektrokimyəvi, elektron-şüa, ion-şüalari və ya plazma-qövs proseslərinin köməyi ilə kənarlaşdirilmasi yolu ilə emali üçündəzgahlar:    
8456 10 00 – lazer və ya digər işiq, yaxud foton şüalanmasi proseslərindən istifadə olunmaqla işləyən:    
8456 10 001 0 – – lazer şüalanmasi proseslərindən istifadə etməklə işləyən əd 0,5
8456 10 009 0 – – digərləri əd 0,5
8456 20 000 0 – ultrasəs proseslərindən istifadə etməklə işləyən əd 0,5
8456 30 – elektrik boşalmasi proseslərindən istifadə etməklə işləyən:    
  – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8456 30 110 0 – – – məftil elektrod ilə əd 0,5
8456 30 190 0 – – – digərləri əd 0,5
8456 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8456 90 000 0 – digərləri əd 0,5
8457 emal mərkəzləri, metallarin emali üçün birmövqeli və çoxmövqeli aqreqat dəzgahlar:    
8457 10 – emal mərkəzləri:    
8457 10 100 0 – – horizontal əd 0,5
8457 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
8457 20 000 0 – birmövqeli aqreqat dəzgahlar əd 0,5
8457 30 – çoxmövqeli aqreqat dəzgahlar:    
8457 30 100 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8457 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8458 metalkəsən tokar dəzgahlari (çoxməqsədli tokar dəzgahlari daxil edilməklə):    
  – horizontal:    
8458 11 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8458 11 200 0 – – – çoxməqsədli tokar dəzgahlari əd 0,5
  – – – tokar avtomatlari:    
8458 11 410 0 – – – – bir şpindelli əd 0,5
8458 11 490 0 – – – – çox şpindelli əd 0,5
8458 11 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8458 19 – – digərləri:    
8458 19 200 0 – – – mərkəzi tokar dəzgahlari (prosessorlar və alət dəzgahlari) əd 0,5
8458 19 400 0 – – – tokar avtomatlari əd 0,5
8458 19 800 0 – – – digərləri əd 0,5
  – digər tokar dəzgahlari:    
8458 91 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8458 91 200 0 – – – çoxməqsədli tokar dəzgahlari əd 0,5
8458 91 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8458 99 000 0 – – digərləri əd 0,5
8459 metalkəsən dəzgahlar (xətti quruluşlu aqreqat dəzgahlar daxil edilməklə), dəlikaçan, oyma, frezer, metalin yonulmasi ilə xarici və daxili yiv açmaq üçün, 8458 mövqeyində göstərilmiş tokar dəzgahlarindan (çoxməqsədli tokar dəzgahlari daxil edilməklə) başqa:    
8459 10 000 0 – xətti quruluşlu aqreqat dəzgahlar əd 0,5
  – digər dəlikaçan dəzgahlar:    
8459 21 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8459 29 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – digər yonucu-frezer dəzgahlari:    
8459 31 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8459 39 000 0 – – digərləri əd 0,5
8459 40 – digər yonucu dəzgahlar:    
8459 40 100 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8459 40 900 0 – – digərləri əd 0,5
  – konsol-frezer dəzgahlari:    
8459 51 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8459 59 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – digər frezer dəzgahlari:    
8459 61 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8459 61 100 0 – – – alət-frezer əd 0,5
8459 61 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8459 69 – – digərləri:    
8459 69 100 0 – – – alət-frezer əd 0,5
8459 69 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8459 70 000 0 – digər yivaçan dəzgahlar əd 0,5
8460 soyucu-cilalayici, itiləyici, cilalayici, hamarlayici, sürtüb-uyğunlaş­dirici, pardaxlayici dəzgahlar və metal və metal-keramika məmulatlarininabraziv dairələrin və cilalayici vasitələrin köməyi ilətəmizlənib işlənməsi üçün digər əməliyyatlari yerinə yeti­rən dəzgahlar, 8461 mal mövqeyində göstərilmiş dişkəsici,dişcila­layici və diş emal edici dəzgahlardan başqa:    
  – istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən aşaği olmayan tənzimlənmə dəqiqliyi olan yasti cilalayan dəzgahlar:    
8460 11 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8460 19 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən aşaği olmayan tənzimlənmə dəqiqliyi olan cilalayici dəzgahlar:    
8460 21 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
  – – – silindrik səthlərin cilalanmasi üçün:    
8460 21 110 0 – – – – daxili cilalayici dəzgahlar əd 0,5
8460 21 150 0 – – – – mərkəz cilalayicisi olmayan dəzgahlar əd 0,5
8460 21 190 0 – – – – digərləri əd 0,5
8460 21 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8460 29 – – digərləri:    
  – – – silindrik səthlərin cilalanmasi üçün:    
8460 29 110 0 – – – – daxili cilalayici dəzgahlar əd 0,5
8460 29 190 0 – – – – digərləri əd 0,5
8460 29 900 0 – – – digərləri əd 0,5
  – itiləyici dəzgahlar (kəsici alətlər üçün):    
8460 31 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8460 39 000 0 – – digərləri əd 0,5
8460 40 – cilalayici və ya tamamlayici dəzgahlar:    
8460 40 100 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8460 40 900 0 – – digərləri əd 0,5
8460 90 – digərləri:    
8460 90 100 0 – – mikrometrik tənzimləmə qurğulari ilə təchiz olunmuş, istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən aşaği olmayan tənzimlənmə dəqiqəliyi olan dəzgahlar əd 0,5
8460 90 900 0 – – digərləri əd 0,5
8461 uzununa yonma, eninə yonma, dəlici, dartici, dişkəsici, dişcilalayici və ya dişdüzəldici, mişarlayici, kəsici dəzgahlar və başqa yerdə adi çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, metallarin və metal-keramika­nin kəsici alətlə, materiallarin kənarlaşdirilmasi vasitəsi ilə emali üçün digər dəzgahlar:    
8461 20 000 0 – eninə yonma və dəlici dəzgahlar əd 0,5
8461 30 – dartici dəzgahlar:    
8461 30 100 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8461 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8461 40 – dişkəsici, dişcilalayici və ya düşdüzəldici dəzgahlar:    
  – – dişkəsici dəzgahlar (dişkəsici abraziv dəzgahlar daxil edilməklə):    
  – – – silindrik dişli çarxlar üçün dişkəsici dəzgahlar:    
8461 40 110 0 – – – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8461 40 190 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – – digər dişli çarxlarin kəsilməsi üçün:    
8461 40 310 0 – – – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8461 40 390 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – – dişdüzəldici dəzgahlar:    
  – – – mikrometrik tənzimləmə qurğulari ilə təchiz olunmuş, istənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən aşaği olmayan tənzimlənmə dəqiqliyi olan dəzgahlar:    
8461 40 710 0 – – – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8461 40 790 0 – – – – digərləri əd 0,5
8461 40 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8461 50 – mişarlayici və ya kəsici dəzgahlar:    
  – – mişarlayici dəzgahlar:    
8461 50 110 0 – – – disk mişarli əd 0,5
8461 50 190 0 – – – digərləri əd 0,5
8461 50 900 0 – – kəsici dəzgahlar əd 0,5
8461 90 000 0 – digərləri əd 0,5
8462 metallari həcmli ştaplama, döymə və ya ştamplama ilə emal etmək üçün dəzgahlar (məngənələr daxil olmaqla); metallarin emali üçün əyici, kənarəyici, düzləndirici, kəsici, doğrayici, dəlikaçici dəzgahlar (məngənələr daxil olmaqla); yuxarida adi göstərilməyən metallarin və ya metal karbidlərinin emali üçün məngənələr:    
8462 10 – döymə və ştamplama maşinlari (preslər daxil olmaqla) və çəkiclər:    
8462 10 100 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8462 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
  – əyici, kənarəyicilər, düzləndirici maşinlar (məngənələr daxil olmaqla):    
8462 21 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8462 21 100 0 – – – vərəq materialindan olan məmulatlarin emaliüçün əd 0,5
8462 21 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8462 29 – – digərləri:    
8462 29 100 0 – – – vərəq materialindan olan məmulatlarin emaliüçün əd 0,5
  – – – digərləri:    
8462 29 910 0 – – – – hidravlik əd 0,5
8462 29 980 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – mexaniki qayçilar (məngənələr daxil olmaqla), kombinə edilmiş dəlikaçan və yonuculardan başqa:    
8462 31 000 0 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8462 39 – – digərləri:    
8462 39 100 0 – – – vərəq materialindan olan məmulatlarin emaliüçün əd 0,5
  – – – digərləri:    
8462 39 910 0 – – – – hidravlik əd 0,5
8462 39 990 0 – – – – digərləri əd 0,5
  – dəlikaçan və doğrayici maşinlar (məngənələr də daxil olmaqla), o cümlədən kombinə edilmiş dəlikaçan və yonucu maşinlar:    
8462 41 – – rəqəmli proqram idarəsi ilə:    
8462 41 100 0 – – – vərəq materialindan olan məmulatlarin emaliüçün əd 0,5
8462 41 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8462 49 – – digərləri:    
8462 49 100 0 – – – vərəq materialindan olan məmulatlarin emali üçün əd 0,5
8462 49 900 0 – – – digərləri əd 0,5
  – digərləri:    
8462 91 – – hidravlik məngənələr:    
8462 91 100 0 – – – qizdirib bitişdirmə yolu ilə metal tozundan qəlib düzəltmək üçün məngənələr və ya qablaşdirici məngənələr əd 0,5
  – – – digərləri:    
8462 91 500 0 – – – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8462 91 900 0 – – – – digərləri əd 0,5
8462 99 – – digərləri:    
8462 99 100 0 – – – qizdirib bitişdirmə yolu ilə metal tozundan qəlib düzəltmək üçün məngənələrvə ya qablaşdirici məngənələr əd 0,5
  – – – digərləri:    
8462 99 500 0 – – – – rəqəmli proqram idarəsi ilə əd 0,5
8462 99 900 0 – – – – digərləri əd 0,5
8463 materiali kənarlaşdirmamaqla metal və ya metal-keramikanin emali üçün digər dəzgahlar:    
8463 10 – çubuq, boru, profil, məftil və analoji məmulatlarin alinmasi üçün dəzgahlar:    
8463 10 100 0 – – məftilçəkmə üçün dəzgahlar əd 0,5
8463 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
8463 20 000 0 – yivaçici dəzgahlar əd 0,5
8463 30 000 0 – məftildən məmulatlar hazirlanmasi üçün maşinlar əd 0,5
8463 90 000 0 – digərləri əd 0,5
8464 daşin, keramikanin, betonun, asbosementin və ya analojimineral materiallarin emali və ya şüşənin soyuq emali üçün dəzgahlar:    
8464 10 000 0 – mişarlayici dəzgahlar əd 0,5
8464 20 – cilalayici və pardaxlayici dəzgahlar:    
  – – şüşənin emali üçün:    
8464 20 110 0 – – – optik şüşənin əd 0,5
8464 20 190 0 – – – digərləri əd 0,5
8464 20 200 0 – – keramikanin emali üçün əd 0,5
8464 20 950 0 – – digərləri əd 0,5
8464 90 – digərləri:    
8464 90 200 0 – – keramikanin emali üçün əd 0,5
8464 90 800 0 – – digərləri əd 0,5
8465 ağaclarin, mantarlarin, sümüklərin, ebonitin, bərk plastmasslarin və ya analoji bərk materiallarin emaliüçün dəzgahlar (mixlarin, dəmirbəndlərin vurulmasi, yapişdirma və digər üsullarla yiğilmasi üçün maşinlar daxil edilməklə):    
8465 10 – mexaniki işlənmə üzrə əməliyyatlar arasinda alətləri dəyişməməklə müxtəlif əməliyyatlari yerinə yetirməyə qabil dəzgahlar:    
8465 10 100 0 – – emal olunan məmulatin yerini əməliyyatlararasi əl ilə dəyişməklə əd 0,5
8465 10 900 0 – – emal olunan məmulatin yerini əməliyyatlararasi avtomatik dəyişməklə əd 0,5
  – digərləri:    
8465 91 – – mexaniki mişarlar:    
8465 91 100 0 – – – lent şəkilli mişarlar əd 0,5
8465 91 200 0 – – – disk şəkilli mişarlar əd 0,5
8465 91 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8465 92 000 0 – – rəndələyici, frezer və ya rəndələyici-fiqurlu dəzgahlar əd 0,5
8465 93 000 0 – – cilalayici, qumla cilalayici və ya pardaxlayici dəzgahlar əd 0,5
8465 94 000 0 – – əyici və ya yiğici maşinlar əd 0,5
8465 95 000 0 – – deşici və ya dəlici dəzgahlar əd 0,5
8465 96 000 0 – – doğrayici, xirdalayici və yumşaldici dəzgahlar əd 0,5
8465 99 – – digərləri:    
8465 99 100 0 – – – tokar əd 0,5
8465 99 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8466 yalniz və əsasən 8456-8465 mal mövqelərində göstərilmiş avadanliqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr və ləvazimatlar, alət və detallarin bərkidilməsi üçün qurğular,özüaçilan yivaçan başliqlar, bölücü başliqlar və dəzgahlar üçün digər xüsusi qurğular daxil edilməklə; bütün növlərdən olan əl alətləri üçün, iş alətlərinin bərkidilməsi üçün qurğular:    
8466 10 – alətlərin bərkidilməsi üçün qurğular və özüaçilan yivaçan başliqlar:    
  – – alətlərin bərkidilməsi üçün qurğular:    
8466 10 150 0 – – – kiçik çərçivələr, sanqa patronlari, vtulkalar 0,5
  – – – digərləri:    
8466 10 310 0 – – – – tokar dəzgahlari üçün 0,5
8466 10 380 0 – – – – digərləri 0,5
8466 10 950 0 – – özüaçilan yivaçan başliqlar 0,5
8466 20 – emal olunan detallarin bərkidilməsi üçün qurğular:    
8466 20 150 0 – – qisqac qurğulari və xüsusi təyinatli armaturlar; standart pərçim qurğulari və armatur dəstləri 0,5
  – – digərləri:    
8466 20 910 0 – – – tokar dəzgahlari üçün 0,5
8466 20 950 0 – – – digərləri 0,5
8466 30 000 0 – dəzgahlar üçün bölüşdürücü başliqlar və digər xüsusi qurğular 0,5
  – digərləri:    
8466 91 – – 8464 mal mövqeyində göstərilmiş dəzgahlar üçün:    
8466 91 200 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8466 91 950 0 – – – digərləri 0,5
8466 92 – – 8465 malmövqeyindəgöstərilmiş dəzgahlar üçün:    
8466 92 200 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8466 92 800 0 – – – digərləri 0,5
8466 93 000 0 – – 8456-8461 mal mövqeyində göstərilmiş dəzgahlar üçün 0,5
8466 94 000 0 – – 8462 və ya 8463mal mövqelərində göstərilmiş dəzgahlar üçün 0,5
8467 pnevmatik, hidravlik və ya elektrik və ya qeyri-elektriki mühərriklə əl alətləri:    
  – pnevmatik:    
8467 11 – – firlanan hərəkətlə (kombinə edilmiş firlanan-zərbə hərəkətli daxil edilməklə):    
8467 11 100 0 – – – metal emali üçün əd 0,5
8467 11 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8467 19 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – quraşdirilmiş elektrik mühərriklə:    
8467 21 – – bütün növ burğular (drellər):    
8467 21 100 0 – – – xarici qidalanma mənbəyi olmadan işləyə bilən əd 0,5
  – – – digərləri:    
8467 21 910 0 – – – – elektropnevmatik əd 0,5
8467 21 990 0 – – – – digərləri əd 0,5
8467 22 – – mişarlar:    
8467 22 100 0 – – – zəncirvari mişarlar əd 0,5
8467 22 300 0 – – – diskşəkilli mişarlar əd 0,5
8467 22 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8467 29 – – digərləri:    
8467 29 100 0 – – – toxuculuq materiallari ilə işləmək üçün əd 0,5
  – – – digərləri:    
8467 29 300 0 – – – – xarici qidalanma mənbəyi olmadan işləyə bilən əd 0,5
  – – – – digərləri:    
  – – – – – itiləyici və cilalayici aparatlar:    
8467 29 510 0 – – – – – – künc cilalayici əd 0,5
8467 29 530 0 – – – – – – lentli cilalayici əd 0,5
8467 29 590 0 – – – – – – digərləri əd 0,5
8467 29 700 0 – – – – – rəndələyici əd 0,5
8467 29 800 0 – – – – – təbii çəpərlərin kəsilməsi və qazonlarin qirxilmasi üçün maşinlar əd 0,5
8467 29 900 0 – – – – – digərləri əd 0,5
  – digər alətlər:    
8467 81 000 0 – – zəncirvari mişarlar əd 0,5
8467 89 000 0 – – digərləri əd 0,5
  – hissələri:    
8467 91 000 0 – – zəncirvari mişarlarin 0,5
8467 92 000 0 – – pnevmatik alətlərin 0,5
8467 99 000 0 – – digərləri 0,5
8468 aşaği temperaturlu və ya yuxari temperaturlu lehimləmə və ya qaynaq üçün aparat və avadanliqlar, kəsmə üçün yararli və ya yararsiz, 8515 mal mövqeyinə daxil edilmiş maşin və aparatlardan başqa; qazla işləyən, səthi termoemal üçün aparat və maşinlar:    
8468 10 000 0 – üfürülən əl qaz odluqlari əd 0,5
8468 20 000 0 – qazla işləyən digər aparat və avadanliqlar əd 0,5
8468 80 000 0 – digər aparat və avadanliqlar əd 0,5
8468 90 000 0 – hissələri 0,5
8469 00 yazi makinalari, 8443 mal mövqeyinə daxil olan printerlərdən başqa; mətnlərin işlənməsi üçün qurğular:    
8469 00 100 0 – mətnlərin işlənməsi üçün qurğular əd 15
  – digərləri:    
8469 00 500 0 – – elektrik yazi makinalari əd 15
8469 00 900 0 – – digərləri əd 15
8470 hesablayici maşinlar və hesablayici funksiyasi olan, məlumatin yazilmasi, canlandirilmasi və vizual təsviri üçün cib maşinlari; mühasibat maşinlari, poçt markalayici maşinlar, bilet aparatlari və hesablayici qurğulari olan digər analoji maşinlar; kassa aparatlari:    
8470 10 000 0 – xarici qidalanma mənbəyi olmadan işləyə bilən elektron kalkulyatorlar və hesablayici funksiyasi olan, məlumatin yazilmasi, canlandirilmasi və vizual təsviri üçün cib maşinlari əd 15
  – digər elektron hesablayici maşinlar:    
8470 21 000 0 – – quraşdirilmiş çap qurğusu ilə əd 15
8470 29 000 0 – – digərləri əd 15
8470 30 000 0 – digər hesablayici maşinlar əd 15
8470 50 000 0 – kassa aparatlari əd 15
8470 90 000 0 – digərləri əd 15
8471 hesablayici maşinlar və onlarin bloklari; maqnit və optik hesablayici qurğular, kodlaşdirilmiş formada məlumati informasiya daşiyicilarina köçürmək üçün maşinlar və oxşar informasiyanin işlənməsi üçün, başqa mövqelərdə təsnifedilməmiş, maşinlar:    
8471 30 000 0 – kütləsi 10 kq-dan çox olmayan, tərkibində ən azi məlumatin işlənmə mərkəzi bloku, klaviatura və displey olan portativ hesablama maşinlari əd 3
  – digər hesablama maşinlari:    
8471 41 000 0 – – bir korpusunda ən azi məlumatin işlənmə mərkəzi bloku və giriş və çixiş qurğulari olan hesablama maşinlari, birləşmiş və ya birləşməmiş əd 3
8471 49 000 0 – – digərləri, sistem şəklində qoyulanlar əd 3
8471 50 000 0 – 8471 41 və 8471 49 yarimmövqelərində təsvir edilənlərdən fərqli olan məlumatin işlənməbloklari,bir korpusda bir və ya iki aşağida göstərilmiş qurğular olan və ya olmayan: yaddaş qurğulari, giriş qurğulari,çixiş qurğulari əd 3
8471 60 – bir korpusda yaddaş qurğusu olan və ya olmayan giriş və ya çixiş qurğulari:    
8471 60 600 0 – – klaviatura əd 3
8471 60 700 0 – – digərləri əd 3
8471 70 – yaddaş qurğulari:    
8471 70 200 0 – – mərkəzi yaddaş qurğulari əd 3
  – – digərləri:    
  – – – diskdə yadda saxlayan qurğular:    
8471 70 300 0 – – – – optiki, maqnit-optiki daxil olmaqla əd 3
  – – – – digərləri:    
8471 70 500 0 – – – – – sərt maqnit disklərdə əd 3
8471 70 700 0 – – – – – digərləri əd 3
8471 70 800 0 – – – maqnit lentlərdə yadda saxlayan qurğular əd 3
8471 70 980 0 – – – digərləri əd 3
8471 80 000 0 – hesablayici maşinlarin digər qurğulari əd 3
8471 90 000 0 – digərləri əd 3
8472 digər dəftərxana avadanliqlari (məsələn, hektoqrafik və ya trafaret çoxaldici aparatlar, ünvan maşinlari, banknot verilməsi üçün avtomatik qurğular, pullarin çeşidlənməsi, hesablanmasi və bağlanmasi üçün maşinlar, karandaşlarin yonulmasi üçün maşinlar, perforasiya maşinlari və ya dəmirbəndlə bərkidilmə üçün maşinlar):    
8472 10 000 0 – surətçixaran-çoxaldici maşinlar əd 15
8472 30 000 0 – poçt korrespondensiyalarinin çeşidlənməsi, yiğilmasi, konvertlərə qoyulmasi və ya bağlanmasi üçün maşinlar; poçt korrespondensiyasinin açilmasi, bağlanmasi və ya möhürlənməsi və post markalarinin yapişdirilmasi və ləğvi üçün maşinlar əd 5
8472 90 – digərləri:    
8472 90 100 0 – – pullarin çeşidlənməsi, hesablanmasi və bağlanmasi üçün maşinlar əd 15
8472 90 300 0 – – avtomat kassirlər əd 15
8472 90 900 0 – – digərləri əd 15
8473 yalniz və əsasən 8469-8472 mal mövqeləri üçün nəzərdə tutulmuş maşinlar üçün hissələr və ləvazimatlar (daşinma üçün futlyarlardan, çexollardan və analoji məmulatlardan başqa):    
8473 10 – 8469 mal mövqeyindəki maşinlarin hissələri və ləvazimatlari:    
  – – elektron modullar:    
8473 10 110 0 – – – 8969 11 000 0 alt yarimmövqeyindəki qurğularin 10
8473 10 190 0 – – – digərləri 10
8473 10 900 0 – – digərləri 10
  – 8470 mal mövqeyindəki maşinlarin hissə və ləvazimatlari:    
8473 21 – – 8470 10, 8470 21 və 8470 29 yarimmövqelərindəki elektron hesablayici maşinlarin:    
8473 21 100 0 – – – elektron modullar 10
8473 21 900 0 – – – digərləri 10
8473 29 – – digərləri:    
8473 29 100 0 – – – elektron modullar 0,5
8473 29 900 0 – – – digərləri 0,5
8473 30 – 8471 mal mövqeyindəki maşinlarin hissələri və ləvazimatlari:    
8473 30 200 0 – – elektron modullar 10
8473 30 800 0 – – digərləri 10
8473 40 – 8472 mal mövqeyindəki maşinlarin hissə və ləvazimatlari:    
  – – elektron modullar:    
8473 40 110 0 – – – 8472 90 300 0alt yarimmövqeyindəki maşinlar 10
8473 40 180 0 – – – digərləri 10
8473 40 800 0 – – digərləri 10
8473 50 – 8469-8472 mal mövqelərindən iki və daha artiğina daxil olan maşinlar üçün eyni dərəcədə nəzərdə tutulmuş hissə və ləvazimatlar:    
8473 50 200 0 – – elektron modullar 10
8473 50 800 0 – – digərləri 10
8474 bərk (o cümlədən toz və pasta şəklində) halda olan torpaq, daş, filiz və digər mineral qazintilarin çeşidlənməsi, qəlbirləməsi, ayrilmasi, yuyulmasi, xirdalanmasi, qarişdirilmasi və ya yoğurulmasi üçün avadanliq; bərk mineral yanacağin,keramik tərkiblərin, bərkiməmiş sementin, gips materiallarin və ya toz və ya pasta şəklində olan digər mineral məhsullarinin aqlomerasiya olunmasi, qəliblənməsi və ya tökülməsi üçün avadanliqlar; qumdan tökmə formalari hazirlamaq üçün qəlibləyici maşinlar:    
8474 10 000 0 – çeşidləmə, qəlbirləmə, ayrilma və ya yuma üçün maşinlar əd 0,5
8474 20 – doğrama və ya xirdalama üçün maşinlar:    
8474 20 100 0 – – keramik məmulatlarin istehsalinda istifadə edilən mineral maddələrin əd 0,5
8474 20 900 0 – – digərləri əd 0,5
  – qarişdirma və yoğurmaüçün maşinlar:    
8474 31 000 0 – – betonqarişdiricilar və məhlulqarişdiricilar əd 0,5
8474 32 000 0 – – mineral maddələrin bitumla qarişdirilmasi üçün maşinlar əd 0,5
8474 39 – – digərləri:    
8474 39 100 0 – – – keramik məmulatlarin istehsalinda istifadə edilən mineral maddələrin qarişdirmasi və yoğrulmasiüçün avadanliq əd 0,5
8474 39 900 0 – – – digərləri əd 0,5
8474 80 – digər avadanliqlar:    
8474 80 10 – – keramik tərkiblərin aqlomerasiyasi, qəliblənməsi və ya tökülməsi üçün avadanliqlar:    
8474 80 101 0 – – – tibb sənayesi üçün əd 0,5
8474 80 108 0 – – – digəri əd 0,5
8474 80 90 – – digəri:    
8474 80 901 0 – – – tibb sənayesi üçün əd 0,5
8474 80 908 0 – – – digəri əd 0,5
8474 90 – hissələr:    
8474 90 100 0 – – tökmə çuqun və tökmə polad 0,5
8474 90 900 0 – – digərləri 0,5
8475 elektrik və ya elektron lampalarin, borularin və ya elektron-şüa borularinin və ya şüşə kolbalarda qazyüksüzləşmə lampalarin yiğilmasi üçün maşinlar; şüşə və şüşə məmulatlarinin hazirlanmasi və ya isti emali üçün maşinlar:    
8475 10 000 0 – elektrik və elektron lampalarinin və borularin, elektron-şüa borularinin və şüşə kolbalarda qazyüksüzləşmə lampalarin yiğilmasi üçün maşinlar əd 0,5
  – şüşə və ya şüşə məmulatlarinin hazirlanmasi və yaisti emali üçün maşinlar:    
8475 21 000 0 – – optik liflərin və onlardan olan biçmələrin hazirlanmasi üçün maşinlar əd 0,5
8475 29 000 0 – – digərləri əd 0,5
8475 90 000 0 – hissələr 0,5
8476 ticarət avtomatlari (məsələn, poçt markalarinin, siqaretlərin, ərzaq mallarinin, içkilərin satişi üçün), pul və banknotlarin dəyişdirilməsi üçün avtomatlar daxil edilməklə:    
  – içkilərin satişi üçün avtomatlar:    
8476 21 000 0 – – qurulmuş qizdirici və ya soyuducu qurğulari ilə əd 15
8476 29 000 0 – – digərləri əd 15
  – digər maşinlar:    
8476 81 000 0 – – qurulmuş qizdirici və ya soyuducu qurğulari ilə əd 15
8476 89 000 0 – – digərləri əd 15
8476 90 000 0 – digərləri 15
8477 buqrupun başqa yerində adi çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, rezin və ya plastmassin emali və ya bu materiallardanməhsul istehsali üçün avadanliqlar:    
8477 10 000 0 – injektorlu tökmə maşinlari əd 0,5
8477 20 000 0 – ekstruderlər əd 0,5
8477 30 000 0 – üfürmə üsulu ilə tökmə maşinlari əd 0,5
8477 40 000 0 – vakuum tökmə və termoqəlibləyici maşinlar əd 0,5
  – istənilən başqa üsullarla, tökmə və ya qəlibləmə üçün digər maşinlar:    
8477 51 000 0 – – pnevmatik şinlərin tökülməsi və ya bərpasi və ya pnevmatik şin kameralarinin digər tökmə və ya qəliblənməsi üçün əd 0,5
8477 59 – – digərləri:    
8477 59 100 0 – – – preslər əd 0,5
8477 59 800 0 – – – digərləri əd 0,5
8477 80 – digər avadanliqlar:    
  – – penoplastlardan olan məmulatlarin istehsali üçün maşinlar:    
8477 80 110 0 – – – reaksiya qabliyyətli olan qatranlarin emali üçün maşinlar əd 0,5
8477 80 190 0 – – – digərləri əd 0,5
  – – digərləri:    
8477 80 910 0 – – – xirdalama üçün avadanliqlar əd 0,5
8477 80 930 0 – – – qarişdirici cihazlar, yoğurucu maşinlar və qarişdiricilar əd 0,5
8477 80 950 0 – – – doğramaq, sindirmaq və ya soymaq üçün maşinlar əd 0,5
8477 80 990 0 – – – digərləri əd 0,5
8477 90 – hissələr:    
8477 90 100 0 – – tökmə çuqun və tökmə polad 0,5
8477 90 800 0 – – digərləri 0,5
8478 bu qrupun başqa yerində göstərilməmiş, tütün istehsali və hazirlanmasi üçün avadanliqlar:    
8478 10 000 0 – avadanliqlar əd 0,5
8478 90 000 0 – hissələr 0,5
8479 bu qrupun başqa yerində göstərilməmiş və ya təsnif olunmamiş, xüsusi təyinatli mexaniki qurğular və maşinlar:    
8479 10 000 0 – ictimai işlər, tikinti və digər analoji işlər üçünavadanliqlar əd 0,5
8479 20 000 0 – bitkilərin və heyvanlarin uçucu olmayan yağlarinin və ya piylərinin hazirlanmasi və ya ekstraksiyasi üçün avadanliq əd 0,5
8479 30 – ağac yonqarlarindan və ya ağac liflərindən və başqa lifli materiallardan plitələr hazirlayan preslər və ağac və ya mantar emali üçün digər maşinlar:    
8479 30 100 0 – – preslər əd 0,5
8479 30 900 0 – – digərləri əd 0,5
8479 40 000 0 – troslarin və ya kanatlarin hazirlanmasi üçün maşinlar əd 0,5
8479 50 000 0 – başqa yerdə adi çəkilməyən və ya təsnif olunmayan sənaye robotlari əd 0,5
8479 60 000 0 – buxarlanma tipli hava soyuduculari əd 0,5
  – digər maşinlar və mexaniki qurğular:    
8479 81 000 0 – – metallarin emali üçün, makaralara elektrik məftillərin sarinmasi üçün maşinlar daxil olmaqla əd 0,5
8479 82 000 0 – – qarişdirmaq, yoğurmaq, xirdalamaq, üyütmək, qəlbirləmək, ələmək, homogenizasiya, emulqasiya vəya qarişdirmaq üçün əd 0,5
8479 89 – – digərləri:    
8479 89 300 0 – – – hidravlik ötürücü ilə mütəhərrik şaxta dayaği əd 0,5
8479 89 600 0 – – – mərkəzi yağlama sistemi əd 0,5
8479 89 910 0 – – – keramika məmulatlarinin şirələnməsi və bəzədilməsi üçün maşinlar əd 0,5
8479 89 970 0 – – – digərləri əd 0,5
8479 90 – hissələr:    
8479 90 930 0 – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8479 90 960 0 – – digərləri 0,5
8480 metal tökmə istehsali üçün qəlib qutulari; tökmə altliqlari; tökmə modelləri; metallarin, metal karbidlərin, şüşə, mineral materiallarin, rezin və plastmassin tökülməsi üçün formalar (polad qəliblərdən başqa):    
8480 10 000 0 – metaltökmə istehsali üçün qəlib qutular 0,5
8480 20 000 0 – tökmə altliqlar 0,5
8480 30 – tökmə modellər:    
8480 30 100 0 – – ağacdan 0,5
8480 30 900 0 – – digərləri 0,5
  – metallar və metal karbidləri üçün tökmə formalar:    
8480 41 000 0 – – üfürülmə və ya təzyiq altinda tökmə üçün 0,5
8480 49 000 0 – – digərləri 0,5
8480 50 000 0 – şüşə tökmələr üçün formalar 0,5
8480 60 – mineral materiallarin tökülməsi üçün formalar:    
8480 60 100 0 – – təzyiq altinda tökmə üçün 0,5
8480 60 900 0 – – digərləri 0,5
  – rezin və plastik kütlələr üçün formalar:    
8480 71 000 0 – – üfürülmə və ya təzyiq altinda tökmə üçün 0,5
8480 79 000 0 – – digərləri 0,5
8481 boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər, çənlər və ya analoji qablar üçün kranlar, klapanlar, ventillər və analoji armaturlar, reduksiyaedici və termotənzimləyici klapanlar daxil edilməklə:    
8481 10 – təzyiqi tənzimləmək üçün reduksiya klapanlari:    
8481 10 050 0 – – filtirlərlə və ya yağlayici qurğularla birləşdirilmiş 10
  – – digərləri:    
8481 10 190 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 10
8481 10 990 0 – – – digərləri 10
8481 20 – yağ hidravlik və ya pnevmatik transmissiyalar üçünklapanlar:    
8481 20 100 0 – – yağ hidravlik güc transsmissiyalari üçün tənzimləyici klapanlar 10
8481 20 900 0 – – pnevmatik güc transsmissiyalari üçün tənzimləyici klapanlar 10
8481 30 – əks klapanlar (qayitmayan):    
8481 30 910 0 – – tökmə çuqun və poladdan 10
8481 30 990 0 – – digərləri 10
8481 40 – qoruyucu və ya boşaldici klapanlar:    
8481 40 100 0 – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 10
8481 40 900 0 – – digərləri 10
8481 80 – digər armaturlar:    
  – – çanaqlar, əlüzyuyanlar, bidelər, su rezervuarlari və analoji qurğular üçün kranlar, klapanlar və armaturlar:    
8481 80 110 0 – – – qarişdirici armaturlar 10
8481 80 190 0 – – – digərləri 10
  – – mərkəzi qizdiricilarin radiatorlari üçün armaturlar:    
8481 80 310 0 – – – termostatik armaturlar 5
8481 80 390 0 – – – digəri 5
8481 80 400 0 – – pnevmatik şinlər və kamerlər üçün armaturlar 5
  – – digəri:    
  – – – tənzimləmə üçün armaturlar:    
8481 80 510 0 – – – – temperatur tənzimləyiciləri 5
8481 80 59 – – – – digəri:    
8481 80 591 0 – – – – – təzyiq tənzimləyiciləri 5
8481 80 599 0 – – – – – digəri 5
  – – – digəri:    
  – – – – rəzələr:    
8481 80 610 0 – – – – – tökmə çuqundan 5
8481 80 63 – – – – – poladdan:    
8481 80 631 0 – – – – – – hava temperaturu-40ºc və aşaği,16 pa və daha yüksək təzyiqdə, hidrogen sulfidli (h2s)mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 5
8481 80 632 0 – – – – – – hava temperaturu -55ºc və aşaği, 80 pa və daha yüksək təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 5
8481 80 639 0 – – – – – – digərləri 5
8481 80 690 0 – – – – – digərləri 5
  – – – – bağlayici klapanlari:    
8481 80 710 0 – – – – – tökmə çuqundan 10
8481 80 73 – – – – – poladdan:    
8481 80 731 0 – – – – – – hava temperaturu -40ºc və aşaği,16 pa və daha yüksək təzyiqdə, hidrogen sulfidli (h2s)mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 10
8481 80 732 0 – – – – – – hava temperaturu -55ºc və aşaği, 80 pa və daha yüksək təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 10
8481 80 739 0 – – – – – – digərləri 15
8481 80 790 0 – – – – – digərləri 15
8481 80 81 – – – – kranlar:    
8481 80 811 0 – – – – – hava temperaturu -40ºc və aşaği,16 pa və daha yüksək təzyiqdə, hidrogen sulfidli (h2s)mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 10
8481 80 812 0 – – – – – hava temperaturu -55ºc və aşaği, 80 pa və daha yüksək təzyiqdə işləmək üçün nəzərdə tutulanlar 10
8481 80 819 0 – – – – – digərləri 15
8481 80 850 0 – – – – diskşəkilli dairəvi sürgülər 10
8481 80 870 0 – – – – membranli armaturlar 10
8481 80 990 0 – – – – digəri 10
8481 90 000 0 – hissələr 10
8482 kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər:    
8482 10 – kürəcikli podşipniklər:    
8482 10 100 0 – – ən böyük xarici diametri 30 mm-dən çox olmayan əd 3
8482 10 900 0 – – digərləri əd 3
8482 20 000 0 – diyircəkli konsuşəkilli podşipniklər, seperator və diyircəklərlə yiğilmiş daxili konusşəkilli halqa daxil edilməklə əd 0,5
8482 30 000 0 – diyircəkli sferik podşipniklər əd 0,5
8482 40 000 0 – iynəşəkilli diyircəkli podşip niklər əd 3
8482 50 000 0 – digər silindrik diyircəkli podşipniklər əd 0,5
8482 80 000 0 – digər podşipniklər, kombinə edilmiş kürəcikli-diyircəklilər daxil edilməklə əd 3
  – hissələr:    
8482 91 – – kürəciklər, iynəşəkilli diyircəklər və diyircəklər:    
8482 91 100 0 – – – konusşəkilli diyircəklər 3
8482 91 900 0 – – – digərləri 3
8482 99 000 0 – – digərləri 3
8483 transmissiya vallari (yumruqcuqlu və dirsəkli vallar daxil olmaqla) və krivoşiplər; podşipniklər korpusu və val üçün sürüşmə podşipnikləri; şesterna və dişli ötürücülər; kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər; ötürücü qutusu və sürətin digər variatorlari, hidrotransformatorlar daxil olmaqla; nazim-çarxlar (maxovik) və şkivlər, şkiv bloklari daxil edilməklə; muftalir vallarin birləşməsi üçün qurğular (universal şarnirlər daxil edilməklə):    
8483 10 – transmissiya vallari (yumrucuqlu və dirsəkli vallar daxil odlmaqla) və krivoşiplər:    
  – – krivoşiplər və dirsəkli vallar:    
8483 10 210 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə poladdan əd 0,5
8483 10 250 0 – – – döymə poladdan əd 0,5
8483 10 290 0 – – – digərləri əd 0,5
8483 10 500 0 – – şarnir vallar əd 0,5
8483 10 950 0 – – digərləri əd 0,5
8483 20 – kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdirilmiş podşipnik korpuslari:    
8483 20 100 0 – – aviasiya və kosmik uçucu aparatlarda istifadə olunan əd 0,5
8483 20 900 0 – – digərləri əd 0,5
8483 30 – kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdirilmamiş podşipnik korpuslari; vallar üçün sürüşməpodşipniklər:    
  – – podşipniklər korpusu:    
8483 30 320 0 – – – kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər üçün əd 0,5
8483 30 380 0 – – – digərləri əd 0,5
8483 30 800 0 – – vallar üçün sürüşməpodşipniklər əd 0,5
8483 40 – dişli ötürücülər, dişli çarxlar, zəncirvari ulduzlar və ayriliqda təqdim olunan ötürücü elementlərdən başqa; kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər; ötürücü qutular və digər sürət variatorlari, hidrotransformatorlar daxil edilməklə:    
  – – dişli ötürücülər (friksion ötürücülərdən başqa):    
8483 40 210 0 – – – silindrik düzdişli çarxlarla və helioidal dişli çarxlarla əd 0,5
8483 40 230 0 – – – konusvari dişli çarxlarla və konus/düzdişli silindrik dişli çarxlarla əd 0,5
8483 40 250 0 – – – vintli ötürücülər əd 0,5
8483 40 290 0 – – – digərləri əd 0,5
8483 40 300 0 – – kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər əd 0,5
  – – ötürücü qutusu və digər sürət variatorlari:    
8483 40 510 0 – – – ötürücü qutulari əd 0,5
8483 40 590 0 – – – digərləri əd 0,5
8483 40 900 0 – – digərləri əd 0,5
8483 50 – nazim çarxlar(maxovik) və şkivlər, şkiv bloklari daxil olmaqla:    
8483 50 200 0 – – tökmə çuqun və ya tökmə polad əd 0,5
8483 50 800 0 – – digərləri əd 0,5
8483 60 – muftalar və vallari birləşdirən qurğular (universal şarnirlər daxil edilməklə):    
8483 60 200 0 – – tökmə çuqun və ya tökmə polad əd 0,5
8483 60 800 0 – – digərləri əd 0,5
8483 90 – dişli çarxlar, zəncirvari ulduzlar və digər ötürücü elementlər, ayrica təqdim olunmuş; hissələri:    
8483 90 200 0 – – podşipniklər korpusu 0,5
  – – digərləri:    
8483 90 810 0 – – – tökmə çuqun və ya tökmə polad 0,5
8483 90 890 0 – – – digərləri 0,5
8484 digər materialla birləşmiş metal təbəqədən və ya iki və daha artiq metal laylarindan hazirlanmiş ara qatlar və analoji birləşdirici elementlər; araliq qat və analojibirləşmə elementləri dəstləri və ya komplektləri, paket, konvertvə ya analoji bağlamalara qablaşdirilmiş; mexaniki bərkitmələr:    
8484 10 000 0 – digər metalla birləşmiş metal təbəqədən və ya iki və daha artiq metal laylarindan hazirlanmiş ara qatlar və analoji birləşdirici elementlər 0,5
8484 20 000 0 – mexaniki bərkitmələr əd 0,5
8484 90 000 0 – digərləri 0,5
[8485]      
8486 yalniz və ya əsasən yarimkeçirici bullarin və ya lövhələrin, yarimkeçirici alətlərin, elektron inteqral sxemlərin və ya yasti displey panellərinistehsali üçün istifadə olunan maşin və aparaturalar; bu qrupun 9vqeyddində göstərilən maşin və aparatlar; hissələri və ləvazimatlari:    
8486 10 000 0 – bullarin və ya lövhələrin istehsali üçün maşin və aparatlar əd 0,5
8486 20 – yarimkeçiriciləvazimatlarin və ya elektron inteqral sxemlərinistehsalinda istifadə olunan maşin və aparatlar:    
8486 20 100 0 – – ultrasəs proseslərindən istifadə etməklə işləyən dəzgahlar əd 0,5
8486 20 900 – – digərləri:    
8486 20 900 1 – – – şəkilin bilavasitə yarimkeçirici lövhələrin üzərində əks edilməsi üçün aparatura əd 5
8486 20 900 2 – – – yarimkeçirici lövhələrin istehsalinda istifadə olunan sentrifuqalar əd 3
8486 20 900 3 – – – yarimkeçirici lövhələrin üzərində fiziki yollaçöküntü əmələ gətirən aparatlar əd 5
8486 20 900 9 – – – digərləri əd 0,5
8486 30 – yasti displey panellərinistehsalinda istifadə olunan maşin və aparatlar:    
8486 30 100 0 – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinabuxar (qaz) fazasindan kimyəvi çökdürülmə üçünqurğular əd 5
8486 30 300 0 – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinarəsminquru aşindirmasi üçün qurğular əd 5
8486 30 600 0 – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinafiziki çökdürülmə iləçilənmə aparatlari əd 5
8486 30 900 0 – – digərləri əd 5
8486 40 000 0 – bu qrupun 9vqeyddində göstərilən maşin və aparatlar əd 0,5
8486 90 – hissə və ləvazimatlari:    
8486 90 100 0 – – alətlərin bərkidilməsi üçün qurğular və özüaçilan yivaçan başliqlar; emal olunan hissələrin bərkidilməsi üçün qurğular 0,5
  – – digərləri:    
8486 90 200 0 – – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinaşəkilemulsiyasinin çəkilməsi üçün sentrifuqalarin hissələri 0,5
8486 90 300 0 – – – qalvanik örtüyün çəkilməsindən qabaq yarimkeçirici cihaz korpuslarina quraşdirilmiş metallik novlarini (bacalarini) təmizləyən maşinlari üçün hissələr 0,5
8486 90 400 0 – – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinafiziki çökdürülmə iləçilənmə aparatlarinin hissələri 5
8486 90 500 0 – – – mayekristal cihazlarinin altliqlarinarəsminquru aşindirmasi üçün qurğularin hissələri və ləvazimatlari 0,5
8486 90 600 0 – – – ultrasəs proseslərindən istifadə etməklə işləyən dəzgahlarin hissələri və ləvazimatlari 0,5
8486 90 900 0 – – – digərləri 0,5
8487 bu qrupun başqa yerində adi çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, elektrik birləşmələri, izolyatorlari, kontaktlari, makaralari və ya digər elektrik detallari olmayan avadanliqlarin hissələri:    
8487 10 – gəmilər üçün vintlər və onlarin pərləri:    
8487 10 100 0 – – tuncdan əd 0,5
8487 10 900 0 – – digərləri əd 0,5
8487 90 – digərləri:    
8487 90 100 0 – – döyülməmiş tökmə çuqundan 0,5
8487 90 300 0 – – döymə tökmə çuqundan 0,5
  – – qara metallardan:    
8487 90 510 0 – – – tökmə poladdan 0,5
8487 90 530 0 – – – döymə qara metallardan 0,5
8487 90 550 0 – – – qara metallardan ştamplanmiş 0,5
8487 90 590 0 – – – digərləri 0,5
8487 90 800 0 – – digərləri 0,5    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az